دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1400، صفحه 1-161 
«همه روان‌انگاری» تامس نیگل به‌عنوان مبنایی برای رویکرد عصب-تربیت

صفحه 67-85

10.22067/fedu.2021.68378.1017

فریدون شکیبانیا؛ پروانه ولوی؛ مسعود صفایی مقدم؛ خسرو باقری نوع پرست