دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهمن 1394 
نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه‌های تربیتی هنا آرنت

صفحه 5-22

10.22067/fe.v5i2.47296

محمد خضری اقدم؛ دکتر سید مهدی سجادی؛ دکتر عباس منوچهری؛ دکتر علیرضا صادق زاده قمصری


تأملی در باب شأن الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی

صفحه 153-172

10.22067/fe.v5i2.37686

رحیم شالیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدامیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ سیدمحسن اصغری نکاح