دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه‌های تربیتی هنا آرنت

محمد خضری اقدم؛ دکتر سید مهدی سجادی؛ دکتر عباس منوچهری؛ دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.47296

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، نقد تربیت مدرن در پرتو اندیشه های تربیتی هانا آرنت می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. به صورتی که نخست، ضمن گذری بر اندیشه هانا آرنت، مفهوم و جایگاه تربیت در اندیشه او بررسی‌شده، سپس، در پرتو اندیشه‌های تربیتی ایشان به‌نقد تربیت مدرن پرداخته‌شده و در آخر مؤلفه‌های تربیتی مطلوب ...  بیشتر

جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مجتبی بذرافشان مقدم؛ مریم شوقی؛ راحیل رحمان خواه

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.47771

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از بعد نظارت و راهنمایی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. برای این منظور با رجوع به ادبیات نظری، مؤلفه‌های اصلی و زیر مولفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی شناسایی شدند، سپس برمبنای آن متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تحلیل قرار ...  بیشتر

تحلیل تاریخی Currere به معنای گذر زندگی نامه ای در آثار نوفهم گرایی

مصطفی قادری

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 44-61

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.40967

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاریخی معنای Currere در آثار نوفهم گرایی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل گفتمان بهره گرفته شد. واحد تحلیل گفتمان جمله و سطح تحلیل گفتمان در سطح تفسیر تعیین شد. با توجه به سؤال‌های پژوهش، داده‌ها در چهار سطح معانی Currere، روش‌های Currere، مراحل Currere و بار سیاسی- اجتماعی Currere در آثار نوفهم گرایی طبقه‌بندی ...  بیشتر

بررسی مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقه کندوکاو اخلاقی

روح‌الله کریمی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.47346

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقه کندوکاو اخلاقی می‌باشد. با این توضیح که حلقه کندوکاو اخلاقی به مثابه رویکرد خاص برنامه فلسفه برای کودکان در حوزه تربیت اخلاقی چگونه ممکن است موجب رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان شود. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. بنابراین، ...  بیشتر

نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی

نرگس سجادیه

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 88-109

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.49069

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقادی مفهومی جدید در عرصه تربیت اخلاقی به نام سواد اخلاقی است. در سالهای اخیر مفهومی با نام «سواد اخلاقی» مطرح شده و متناظر با آن رویکردی در تربیت اخلاقی شکل گرفته که تلاش دارد با تعریف اخلاق در قالب مفهوم سواد، آن را به مدرسه بازگرداند. نوشتار حاضر در نظر دارد تا با تحلیل منطقی و نیز تحلیل زبانی این ترکیب، ...  بیشتر

روش‌شناسی ابن خلدون: رهیافتی تاریخی- اجتماعی برای مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش

حمدالله حبیبی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 110-131

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.43256

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعه واقعیت‌های تاریخی و استنتاج دلالت‌هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شد. ابن خلدون به عنوان یک تاریخ‌نویس مسلمان توانست با بهره‌گیری از روش‌شناسی خاص، روش بدیعی را برای بیان تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی ...  بیشتر

تبیین و مقایسه رویکرد انتزاعی کانت و رویکرد انضمامی علامه جعفری (ره) به تربیت زیبایی‌شناختی

علیرضا بیده؛ علیرضا صادقزاده قمصری؛ سید مهدی سجادی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 132-152

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.27056

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی زیبایی و متناظر با آن استنتاج دلالت‌هایی در باب تربیت زیبایی‌شناختی از منظر کانت و علامه جعفری (ره) هست. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کانت با تعریف زیبایی به‌عنوان «رضایت همگانی، ضروری و فارغ از مفهوم، علاقه ...  بیشتر

تأملی در باب شأن الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی

رحیم شالیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدامیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ سیدمحسن اصغری نکاح

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22067/fe.v5i2.37686

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که تا چه حد عنوان‌ها و ارزش گذاری ارائه شده برای الگوهای برنامه درسی در مقاله «واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهش های انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی»، با ماهیت موضوع‌های حوزه معرفتی برنامه درسی منطبق می-باشد؟ و آنگاه با توجه به منابع موجود، امکان تعیین ملاکی ...  بیشتر