نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش انجام شد. برای تدوین مقیاس انگیزش تحصیلی از هشت نظریه انگیزش در آموزش و پرورش (نیاز پیشرفت، انتظار ـ ارزش، هدف‌گرایی، انگیزش توانش، خود ارزشی، خود کارآمدی، اسنادی و انگیزش درونی ـ بیرونی) استفاده شد. پس از جمع‌بندی مفاهیم موجود در نظریه‌های فوق، سه مؤلفه نیاز پیشرفت، خود کارآمدی و انگیزش درونی استنتاج شد. سپس عبارت‌هایی که نشان‌دهنده ویژگی‌های رفتاری مؤلفه‌ها باشند تدوین و پس از بررسی و اجرای مقدماتی، بر روی نمونه 1122 نفر از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دبیرستان‌های دولتی نواحی هفتگانه مشهد در سال تحصیلی 85-84 ، که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند اجرا شد. پایایی این وسیله اندازه‌گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 و با استفاده از بازآزمایی 88/0 به دست آمد. روایی محتوایی با بررسی عبارت‌های مقیاس به وسیله چندین متخصص روانشناسی تربیتی و روان‌سنجی و مشاوران تربیتی در آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفت. روایی ملاکی از طریق ضریب همبستگی نمره فرد در مقیاس ساخته شده با میانگین معدل دو سال گذشته وی 31/0 و ضریب همبستگی نمره فرد در مقیاس ساخته شده با میانگین نظرات معلم و معاون دبیرستان 56/0 به دست آمد که شواهدی بر روایی ملاکی است. همبستگی نمره هر سؤال با کل آزمون و همبستگی مؤلفه‌های سه‌گانه شاهدی بر وجود روایی سازه است. برای آزمون اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش، دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام به تعداد 30 نفر از بین دانش‌آموزان شرکت‌کننده در کلاس‌های تقویتی انتخاب شدند. ابتدا پیش آزمون (مقیاس ساخته شده توسط محقق) برای هر دوگروه اجرا و پس ازاجرای آموزش برای گروه آزمایش، پس آزمون نیزبرای هر دو گروه اجرا شد. نتیجه مقایسه میانگین دو گروه، اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش نمره انگیزش تحصیلی فرد در مقیاس ساخته شده را نشان داد.
واژه‌های کلیدی: مقیاس انگیزش تحصیلی ـ هنجاریابی ـ مهارت‌های مطالعه ـ دانش‌آموزان دوره متوسطه

عنوان مقاله [English]

Making and Normalization of the Academic Motivation Scale in the Male High School Students in Mashhad and the Effect of Instruction of the Study Skills on the Motivation

نویسندگان [English]

  • said abdkhodai
  • aliakbar seif
  • yusof karimi

چکیده [English]

Making and Normalization of the academic motivation scale for male high school students and the effect of instruction of the study skills on the motivation have been studied. For making of academic motivation scale, 8 theories of motivation in education such as Achievement need, Value-Expectancy, Goal orientation, Competence motivation, Self worth, Self efficacy, Attribution, and Intrinsic-Extrinsic motivation have been used. After complete review on the concepts of different theories, Achievement need, Self efficacy, and Intrinsic motivation have been selected and suitable item that show the behavioral character have been defined. A number of 1122 male high school students in Mashhad city in academic year of 84-85 have been selected. Since the Cronbach coefficient alpha was 0.91 and test – retest was equal to 0.88, the reliability has been proved. Content validity has been confirmed by several expertises in the field of educational psychologist and psychometrics. Criterion validity by considering correlation coefficient of the student mark with the scale of average grade in the past two years was 0.31 and the correlation coefficient of the student mark with the scale of his teacher judgment was 0.56, these results confirmed the criterion validity. Correlation between mark of each question and total mark and correlation of each component indicate the construct validity. Percentile orb also have been studied. To study the effect of instruction of the study skills on the motivation, two groups of students have been selected. Each group consists of 30 students. Pre-test and post-test after instruction has been done. Comparison of average between two groups indicates that instruction of the study skills cause to increase motivation mark of the student base on the fabricated scale.
Keywords: Academic Motivation Scale ـ Normalization - High School Students ـ Study Skills