داوران

داوران نشریه عبارتند از:

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سعید آزادمنش فلسفه تعلیم و تربیت استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی
عیسی ابراهیم زاده دانشگاه پیام نور
محمود ابوالقاسمی هیئت علمی/دانشگاه شهید بهشتی
حمید احمدی هدایت استادیار علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان، تهران
احمد اکبری فلسفه تعلیم و تربیت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مقصود امین خندقی دانشیار / دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه امینی مشهدی دانش آموخته دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد
شهین ایروانی دانشیار/ دانشگاه تهران
بیژن بابائی استادیار دانشگاه فرهنگیان
حسین باغگلی استادیار / دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو باقری نوع پرست فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران
حسن باقری نیا حکیم سبزواری
حسن علی بختیار نصرآبادی اصفهان
حسین بذرافشان مقدم استادیار فیزیک (کیهان شناسی) گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی بذرافشان مقدم فردوسی مشهد
رمضان برخورداری ایران
سعید بهشتی تهران
راضیه بیرونی کاشانی دانشگاه تهران
محمد تقوی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود تلخابی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران.
طیبه توسلی دانشگاه قم
حیدر جانعلیزاده چوب بستی مازندران
طاهری جاویدی دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
جعفری ثانی جعفری ثانی ایران
مهین چناری
محمد حسنی تهران
داود حسین پور صباغ تربیت مدرس
رضوان حسین قلی زاده دانشگاه فردوسی مشهد
افضل السادات حسینی دهشیری تهران
عظیمه خاکباز همدان
علی خالق خواه ایرانی
احمد خامسان
غلامرضا خوی نژاد آزاداسلامی مشهد
غلامرضا ذاکرصالحی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
ملیحه رجائی دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد
فریبرز رحیم نیا
فریبرز رحیم نیا فردوسی مشهد
منیره رضایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اکبر رهنما دانشگاه شاهد تهران
اعظم زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله زنگویی استادیار/
زیبا کلام مفرد زیبا کلام مفرد
سید مهدی سجادی
نرگس سادات سجادیه دانشگاه تهران
محمود سعیدی رضوانی دانشیار / دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شارع پور دانشگاه مازندران
حکیمه السادات شریف زاده دانشگاه مازندران
بختیار شعبانی ورکی دانشگاه فردوسی مشهد
بابک شمشیری دانشگاه شیراز
علیرضا صادق زاده قمصری دانشگاه تربیت مدرس
اکبر صالحی خوارزمی تهران
صالحی عمران صالحی عمران iran
علی صبوری دانشگاه فردوسی مشهد
حجت صفارحیدری دانشگاه تربیت مدرس/دانشگاه مازندران
پروین صمدی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی دانشگاه الزهرا
معصومه صمدی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، فرهنگستان مطالعات علمی آموزش و پرورش، تهران، ایران.
سعید ضرغامی
زهرا طبیبی دانشگاه فردوسی مشهد
لطف علی عابدی تربیت مدرس
مرضیه عالی دانشگاه تهران
محمد عبداللهی ارفع دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سعید عبدخدایی دانشگاه فردوسی مشهد
افسانه عبدلی استادیار /دانشگاه لرستان
سید حسن علم الهدی فردوسی مشهد
حمیدرضا علوی باهنر کرمان
ابوالفضل غفّاری دانشگاه فردوسی مشهد
علی غنایی دانشگاه فردوسی مشهد
کورش فتحی واجارگاه تهران
محمود فتوحی رودمعجنی دانشیار/دانشگاه فردوسی مشهد
هاشم فردانش
محسن فرمیهنی فراهانی شاهد
یحیی قائدی تهران
داود قرونه فردوسی مشهد
قندیلی قندیلی
حسین کارشکی دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه کاظمی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
یحیی کاظمی تهران
کرامتی کرامتی
مرتضی کرمی فردوسی مشهد
معصومه کیانی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
لیاقتدار لیاقتدار ایرانی
رضا محمدی چابکی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا مدنی فر تهران
دکتر سعید مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد
رحمت الله مرزوقی استاد/دانشگاه شیراز
سید منصور مرعشی دانشگاه شهید چمران اهواز
جهانگیر مسعودی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مصباحیان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
عباس معدن دار آرانی دانشگاه لرستان
علی مقیمی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز مهرام دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود مهرمحمدی دانشگاه تهران
فاطمه موحدی پارسا دانشگاه حکیم سبزواری
نعمت اله موسی پور فرهنگیان
محمد حسن میرزامحمدی دانشگاه شاهد
سعید ناجی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا نیستانی اصفهان
مجتبی همتی فر دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد
محمود هوشمند فردوسی
مراد یاری دهنوی تهران