داوران

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
محمود فتوحی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عباس معدن دار آرانی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
حسین باغگلی گروه تعلیم و تربیت اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
احمد خامسان گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محسن فرمیهنی فراهانی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمود هوشمند گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مجتبی بذرافشان مقدم گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سید حسن  علم الهدائی گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی مقیمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمود شارع پور گروه علوم اجتماعی پژوهشگری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حیدر جانعلیزاده چوب بستی گروه علوم اجتماعی پژوهشگری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
داود قرونه ء گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهین چناری گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
انسیه کرامتی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمود ابوالقاسمی گروه علوم تربیتی،  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد حسنی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حکیمه السادات شریف زاده گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
معصومه کیانی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مرتضی کرمی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عظیمه السادات خاکباز گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
غلامرضا ذاکرصالحی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هاشم فردانش گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
صدیقه کاظمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران
حسین کارشکی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد سعید عبدخدایی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی غنایی چمن آباد گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
شهین ایروانی گروه مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرضیه عالی گروه مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن نوغانی دخت بهمنی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
جهانگیر مسعودی گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ابوالفضل غفّاری گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمود تلخابی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران، تهران، ایران
علی خرسندی طاسکوه گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسـی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
پروین صمدی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
فریبرز رحیم نیا گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سعید مرتضوی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حسین جعفری ثانی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمود سعیدی رضوانی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
بهروز مهرام گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
طیبه توسلی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
نعمت اله موسی پور گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
علی وحدتی دانشمند گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رحمت اله مرزوقی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
افسانه عبدلی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
احمد اکبری گروه روانشناسی،  دانشکده تعلیم وتربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بیژن بابائی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی تربت حیدریه، مشهد، ایران
حمید احمدی هدایت گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران
سعید آزادمنش گروه آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسدالله زنگویی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
حسن علی بختیار نصرآبادی گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا نیستانی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رمضان برخورداری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی خالق خواه گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد جواد  لیاقتدار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمیدرضا علوی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران
سعید ناجی گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
منیره رضایی پژوهشکده تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، تهران، ایران
لطف علی عابدی دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران
سعید بهشتی گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روانشناسـی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
افضل السادات حسینی دهشیری گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کورش فتحی واجارگاه گروه علوم تربیتی،  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
یحیی قائدی گروه  فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
یحیی کاظمی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مراد یاری دهنوی گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
حسن باقری نیا گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران
اکبر صالحی گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عیسی ابراهیم زاده گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علیرضا صادق زاده قمصری گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حجت صفارحیدری گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
نرگس سادات سجادیه گروه مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین مصباحیان گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه موحدی پارسا گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران
محمد حسن میرزامحمدی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
اکبر رهنما گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
رضا محمدی چابکی گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید منصور مرعشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بابک شمشیری گروه آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد تقوی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
زهرا طبیبی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد عبداللهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مجتبی همتی فر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران