اعضای هیات تحریریه

 

 
 
 
 
 

مدیر مسئول

بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/bshabani
bshabanium.ac.ir
098-051-3880-5855
0000-0001-9071-3298

h-index: 6  

سردبیر

بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/bshabani
bshabaniferdowsi.um.ac.ir
098-051-3880-5855
0000-0001-9071-3298

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

هاروی سیگل

فلسفه و تعلیم و تربیت استاد دانشگاه میامی، امریکا

philpapers.org/s/Harvey%20Siegel
hsiegelmiami.edu
0000-0002-2725-8883

h-index: 44  

ژوزف جوردمنا

فلسفه تعلیم و تربیت مدیرگروه مطالعات تربیتی دانشگاه مالتا، مالتا

www.um.edu.mt/profile/josephgiordmaina
joseph.giordmainaum.edu.mt
0035623402347
0000-0001-7377-7150

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

خسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران

tehran.academia.edu/KhosrowBagheri
khbagheriut.ac.ir
0000-0001-6032-9789

h-index: 11  

محمود مهرمحمدی

برنامه ریزی درسی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi.ir/
mehrm_mamodares.ac.ir

h-index: 8  

سید مهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/sajadism
sajadismmodares.ac.ir
021-82884670
0000-0003-1043-3902

h-index: 5  

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

javidi-d.profcms.um.ac.ir
tjavidium.ac.ir
0000-0001-5873-8743

h-index: 5  

مسعود صفایی مقدم

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir
0000-0002-5843-0148

h-index: 3  

ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد دانشگاه مازندران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/84/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
edpes60hotmail.com
0000-0001-5546-7060

مقصود امین خندقی

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

aminkhandaghi.profcms.um.ac.ir
aminkhandaghium.ac.ir

h-index: 7  

رضوان حسینقلی زاده

مدیریت آموزشی دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/rezvan
rhgholizadehum.ac.ir
0000-0002-7497-9560

h-index: 7  

دکتر رضوان حسینقلی زاده دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی؛ رهبری مدرسه، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می‌باشد.

ایشان تاکنون حدود 21 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 3 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 57 مقاله در نشریات داخلی، 11 مقاله در نشریات خارجی و  3 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر رضوان حسینقلی زاده از سال 1398 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامة "مبانی تعلیم و تربیت" را به‌عهده گرفته و علاوه بر آن در حال حاضر معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): A-6852-2019

Author ID (Scopus): 26422426400

ORCID: 0000-0002-7497-9560

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

سعید ضرغامی همراه

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/116/szarghamii2005
szarghamii2005yahoo.com
0000-0001-8204-2877

h-index: 6  

بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/bshabani
bshabanium.ac.ir
098-051-38805855
0000-0001-9071-3298

h-index: 6  

ویراستار

پویا نجف زاده

فلسفه تعلیم و تربیت دانشجوی دکتری/ دانشگاه فردوسی مشهد

najafzadepouyagmail.com

مدیر اجرایی

اعظم جنتی فر

آموزش زبان فارسی مدیراجرایی مجله/دانشگاه فردوسی مشهد

jsepum.ac.ir