اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر: دکتر بختیار شعبانی ورکی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۶۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی

ضریب تاثیر: ISC 0.233
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: A
سیستم مشابهت یاب: همانند جو
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل غفّاری
 • بختيار شعباني وركي
 • حجت صفارحیدری
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • رضا محمدی
 • رمضان برخورداری
 • سعید ضرغامی
 • علی خالق خواه
 • علی صبوری
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • فاطمه موحدی پارسا
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مقصود امین خندقی
 • نرگس سجادیه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره