آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3176
تعداد پذیرش 399
تعداد عدم پذیرش 2551

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 354
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 13 %