اهداف و چشم انداز

دامنه موضوعی

موضوعات اصلی این نشریه به شرح زیر هستند:

 •  فلسفه تعلیم و تریت
 •  نظریه تربیتی
 •  فلسفه ذهن و تربیت
 •  خط مشی تربیت
 •  تربیت ارزشی و اخلاقی
 •  تربیت دینی
 •  روش شناسی آموزش
 •  فلسفه علم و روش شناسی
 •  مبانی تربیت کودک پسند
 •  فلسفه تکنولوژی آموزشی
 •  فلسفه برنامه درسی
 •  فلسفه مدیریت آموزشی
 •  فلسفه روان شناسی تربیت
 •  مشاوره فلسفی

 

اهداف

هدف مجله بازتاب سنت‌های فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است که در پیوند با مباحث بنیادی تعلیم و تربیت، خط‌مشی و فعالیت‌های تربیتی جاری و ابعاد معرفت شناختی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی آنها مطرح می شوند.

بنابراین مجله بر مسائل مفهومی، نظری، فلسفی و مسائل مرتبط با خط مشی و عمل تربیتی تمرکز دارد و زمینه ای را برای تبادل اندیشه و همکاری میان فیلسوفان تربیتی، روان‌شناسان تربیتی و جامعه شناسان تربیتی فراهم می کند و می‌تواند ضمن انعکاس استانداردهای علمی، برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل استفاده باشد.

هیات تحریریه مجله از مقالاتی که نشانگر ایده ها، مباحث، گرایش ها، مسائل مهم و نیز تحلیلی انتقادی در تعلیم و تربیت باشد، استقبال می کند.

مدیریت مجله از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند قلمروهای یادشده دعوت می کند تا با ارسال مقالات ارزشمند خود موجبات ارتقاء کیفیت آن را فراهم سازند.