تفسیر هایدگر از فرونسیس ارسطو و دلالت‌های آن در تعلیم‌وتربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22067/fedu.2024.82598.1271

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین تفسیر هایدگر از فرونسیس ارسطویی و دلالت‌های تربیتی مبتنی بر آن است. هایدگر متافیزیک را یک انحراف در تفکر بشر می‌داند که امر نظری را از ساحت انضمامی و عملی وجود انسان جدا کرده و به آن تقدم داده است. این انحراف تمامی مناسبات انسانی ازجمله تعلیم‌وتربیت را تعین بخشیده است که مانع تحقق وجود اصیل انسانی می‌شوند. هایدگر به اخلاق نیکوماخوس ارسطو رجوع می‌کند و حالات پنج‌گانه معرفتی نفس انسان را با نگاهی هستی‌شناسانه تفسیر می‌کند. هایدگر برخلاف ارسطو، قائل به تقدم فرونسیس به‌عنوان نحوه‌ای از وجود انسان ناظر به ساحت انضمامی او، بر سایر انحاء است. نقش فرونسیس در مباحث هایدگر پیرامون «معنای هستی»، «حقیقت»، «در-جهان-بودن» و «دازاین» قابل‌مشاهده است. بر این اساس، نتایج حاصل از استدلال قیاسی و قیاس عملی که جایگاه ویژه‌ای در مطالعات مربوط به تعلیم‌وتربیت دارند، اعتبار خود را به‌عنوان حقایق مطلق و یقینی از دست می‌دهند. در تعلیم‌وتربیت حقیقی، معلم به‌جای آموزش دانسته‌ها، خود آموختن را آموزش می­دهد و متربیان را با موقف هستی ذاتی آنان الفت می‌دهد. جامعه انسانی اصیل، نسبت به امکان‌های متفاوتی از سازوکارهای تربیتی گشوده است و هیچ وضعیتی را نهایی‌ترین امکان در نظر نمی‌گیرد. «گشتل» به‌مثابه مرتبه غایی تفکر متافیزیکی، همه چیز ازجمله انسان را به «منبع» تنزل می‌دهد و کارکرد نظریات یادگیری و برنامه‌درسی نیز بهره‌ورتر کردن این منابع در راستای منافع اقتصادی است. همچنین تفکر هایدگر امکانات فراوانی جهت پرورش جریان نومفهوم‌گرایی در برنامه‌درسی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aristotle. (2021). Nicomachean Ethics (M. H. Lotfi, Trans.). Tarheno. (In Persian).
Biemel, W. (2017). Martin Heidegger, an Illustrated Study (B. Abdolkarimi, Trans.). Soroush. (In Persian).
Dreyfus, H. L. (2020). Being-in-the-world: A commentary on Heidegger's being in time, division I (Z. Azadani, Trans.). Nashreney. (In Persian).
Gutek, G. L. (2019). Philosophical and ideological perspectives on education (M. J. f. Pakseresht, Trans.). Samt. (In Persian).
Hafeznia, M. R. (2022). An Introduction to the Research Method in Humanities. Samt. (In Persian).
Heidegger, M. (1935). The origin of the work of art (J. Young & K. Haynes, Trans.). Cambridge University Press.
Heidegger, M. (1977). The question concerning technology. New York, 214.
Heidegger, M. (1997). Platons lehre von der wahrheit. klostermann.
Heidegger, M. (2002). Towards the definition of philosophy. A&C Black.
Heidegger, M. (2003a). Overcoming metaphysics.
Heidegger, M. (2003b). Plato's Sophist. Indiana University Press.
Heidegger, M. (2010). Was ist Metaphysik? (S. Jamadi, Trans.). Qoqnoos. (In Persian).
Heidegger, M. (2012). Basic problems of phenomenology (winter semester 1919/1920).
Heidegger, M. (2019a). Nietzsche (2) (I. Ghanooni, Trans.). Agah. (In Persian).
Heidegger, M. (2019b). Sein und Zeit (S. Jamadi, Trans.). Qoqnoos. (In Persian).
Heidegger, M., & Jamadi, S. (2010). Was ist Metaphysik. Qoqnoos. https://B2n.ir/g31702
Heidegger, M., & Neumann, G. (2007). Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik. Anhang: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Ausarbeitung für die Marburger und die Göttinger Philosophische Fakultät.
Heydari, A. (2009). Analyzing Heidegger’s Existentialism from the Perspective of Aristotle’s Practical Philosophy A New Approach towards Aristotle’s Nicomachean Ethics. Metaphysics, 1(1), 42-67. (In Persian).
Hodge, S. (2022). Martin Heidegger: challenge to education (F. Askarizade, Trans.). Elmi. (In Persian).
Kamali, S. M. (2019). Heidegger's Aristotle: Heidegger's phenomenological interpretation of Nicomachean ethics. Naqde Farhang. (In Persian).
Kaufmann, W. (1975). Existentialism from Dostoevsky to Sartre: Basic Writings of Existentialism by Kaufmann, Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, and Others. Penguin.
Kenny, A. (2022). A new history of Western philosophy (R. Yaghoubi, Trans.). Parse. (In Persian).
Khatami, M. (2005). Heidegger's Notion of the Wirld. Andishe Moaser. (In Persian).
O'connor, D. J. (2017). A critical history of western philosophy (K. Dayhimi, Trans.). Naqshe Jahan. (In Persian).
Peters, M. A. (2002). Heidegger, education, and modernity. Rowman & Littlefield Publishers.
Shariatmadari, A. (2019). Principles and philosophy of education. Amir Kabir. (In Persian).
Vaysse, J. M. (2021). Dictionnaire Heidegger (S. Oliaie, Trans.). Qoqnoos. (In Persian).
Watts, M. (2019). Heidegger A Beginner's Guide (M. Parsa, Trans.). Shavand. (In Persian).
Young, J. (2015). Heidegger's later philosophy (B. Khodapanah, Trans.). Hekmat. (In Persian).
CAPTCHA Image