چرخش های فناورانه در تربیت: چالش فضای مجازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22067/fedu.2024.75779.1144

چکیده

پیامدهای فناوری های نوین به ویژه فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید که عموما در قالب فضاهای مجازی بروز نموده اند، فی نفسه برای نظامهای اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و بویژه نظامهای تربیتی چالش اساسی به حساب می آیند.این چالش می تواند هم منفی تلقی شود و هم مثبت.اینکه چرا پیامدهای مذکور برای بعضی نظامهای تربیتی چالش مثبت و برای بعضی از نظامهای تربیتی چالش منفی محسوب می شود، به مبانی فلسفی ، اجتماعی،فرهنگی و ایدئولوژیک  حاکم بر آن نظامهای  تربیتی مربوط می شود. این مقاله بدنبال طرح این نکنه اساسی است که با پذیرش حضور اجتناب ناپذیر فضای مجازی در نظام تربیتی، چرخش هایی در جهت گیری ها ، مبانی ،اهداف و فرایندهای پداگوژیک نظام تربیتی رخ می دهد که این چرخشها صرف نظر از اینکه برای کدام نظام تربیتی مثبت یا منفی تلقی شوند، از ویژگی چالش برانگیز خاصی در تربیت برخوردارند که در این مقاله به آنها اشاره شده است; از جمله چرخش از فلسفه تربیت فناورانه به فلسفه ی فناورانه تربیت، چرخش از فضای ناهموار به فضای هموار،چرخش از نشان یابی به نقشه کشی و نهایتا چرخش از لایه مندی عمودی به افقی  که هر کدام تصویری متفاوت از جریان تربیت را پدید ار می سازند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Afzali, R., Badiee Azandehie, M., Zaki, Y., & Kiani, V. (2015). The Concept and Components of Discursive Territoriality in Critical Geopolitics. Human Geography Research, 47(3), 577-588. https://doi.org/10.22059/jhgr.2015.53345 (In Persian)
Champollion, P. (2014). Territory and Territorialization International Conference of Territorial Intelligence, Alba Iulia, Romania.
Deleuze, G. (1986). Cinema 1: The Moment – Image, Tr.H. Tomlinson and. Habberjam.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus:  Capitalism and Schizophrenia (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press.
Deleuze, G., & Guattari, F. (2018). what is Philosophy (M. R. Akhondzadeh, Trans.). Nay Press. (In Persian)
Deleuze, j. (2001). Pure Immanence: Essays on a Life, ed. John Rajman, trans. Anne Boyman. Zone Book.
Dreyfus, H. (2001). On the Internet. Rutledge.
Feenberg, A. (1999). Questioning Technology. Routledge.
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977.
Foucault, M. (1988). Technologies of the Self.” Lectures at University of Vermont, [Lectures]. Univ. of Massachusetts Press.
Gehlen, A. (2003). A Philosophical-Anthropological Perspective on Technology’. Blackwell.
Gerald, A. (1994). the Virtual Object Model for Distributed Hypertext. . Rice University Press.
Hildebrandt, M., Bus, J., & Crompton, M. (2012). Digital enlightenment yearbook 2012. IOS Press.
Ihde, D. (2009). Post phenomenology and Techno science. State University of New York Press.
Levy, J. (2003). Dictionary of geography and space of society. Belin.
Marcuse, H. (1964). One-dimensional Man: studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston Beacon Press.
Peters, M. A. (2006). Towards philosophy of technology in education: Mapping the field. In The international handbook of virtual learning environments (pp. 95-116). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-3803-7_3
Sajjadi, S. M. (2019). Philosophy of Technological Education or Technologic's Philosphy of Education: A Criticism of Educational Policymaking in Iran Higher Education. Foundations of Education, 8(2), 5-25. https://doi.org/10.22067/fedu.v8i2.72289 (In Persian)
Sajjadi, S. M., & Imanzadeh, A. (2012). the Explaining and Analysis of Epistemological View Point of Deleuze and the Critic of it Educational Implications. Journal of New Educational Thoughts, 8(56). (In Persian)
Siemens, G. (2006). Connectivism: Knowing Knowledge e-Learning on e-Portfolios, 
Siemens, G. (2009). Handbook of Emerging Technologies for Learning. University of Manitoba press.
Tomlinson, J. (1999). Globalization and Culture . University of Chicago Press.
Verbeek, P.-P. (2008). Cyborg intentionality: Rethinking the phenomenology of human–technology relations. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 7(3), 387-395. https://doi.org/10.1007/s11097-008-9099-x
Verbeek, P. (2010). Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things. University of Chicago Press.
CAPTCHA Image