براساس ارزیابی ISC مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت در فهرست مجلات هسته /Q1 قرار گرفته است .

براساس ارزیابی ISC  مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت در فهرست مجلات هسته /Q1   قرار گرفته است .

https://jcr.isc.ac/jdetails.aspx