مدیر مسئول


بختیار شعبانی ورکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

سردبیر


بختیار شعبانی ورکی استاد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


هاروی سیگل استاد دانشگاه میامی، امریکا

فلسفه و تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ژوزف جوردمنا مدیرگروه مطالعات تربیتی دانشگاه مالتا، مالتا

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی سجادی استاد دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


مسعود صفایی مقدم استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم صالحی عمران استاد دانشگاه مازندران

برنامه ریزی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


مقصود امین خندقی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات برنامه درسی

اعضای هیات تحریریه


رضوان حسینقلی زاده دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


سعید ضرغامی همراه دانشیار دانشگاه خوارزمی

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


بختیار شعبانی ورکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

ویراستار


پویا نجف زاده دانشجوی دکتری/ دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

  • najafzadepouyagmail.com

مدیر اجرایی


اعظم جنتی فر مدیراجرایی مجله/دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش زبان فارسی

  • jsepum.ac.ir