نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم دبیرستان‌های شهرستان‌ مهاباد در سال تحصیلی 84-1383 پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی ـ همبستگی است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 360 نفر، که 193 پسر و 167 دختر و از نوع نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری شیفر، خود کارآمدی شرز و همکاران و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که: بین خود کارآمدی دانش‌آموزانی که والدین آنها شیوه‌های فرزندپروری متفاوتی داشته‌اند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. سلامت روانی دانش‌آموزانی که شیوه‌های فرزندپروری متفاوتی را تجربه کرده‌اند، بصورت معنی‌داری باهم تفاوت دارد. بین سلامت روانی و خود کارآمدی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین سلامت روانی دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. شیوه فرزندپروری دانش‌آموزان با توجه به رشته تحصیلی آنها متفاوت است. خود کارآمدی دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف متفاوت نمی‌باشد. دانش‌آموزانی که در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنند از نظر سلامت روانی تفاوت معنی‌داری باهم ندارند. بین دانش‌آموزان دختر و پسر از نظر خود کارآمدی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: شیوه‌های فرزندپروری، خود کارآمدی، سلامت روانی

عنوان مقاله [English]

Relation of child – rearing practices with self – efficacy and mental health of students

نویسندگان [English]

  • davood hoseininasab
  • fateme Ahmadian
  • Hosein ravanbakhsh

چکیده [English]

The present research has discussed the relation of child – rering practices with self – efficacy and mental health of high school grade two students of Mohabad in 1383 – 1384. The research is a survey – correlation one. Statistical calculations have been conducted by SPSS software. The volume of sample studied included 360 persons, 193 males and 167 females. The sampling is multi-stage random. Collecting the data was conducted by questionnaire of chafer child –rearing practices, self – efficiency of Sherz and colleagues and general health of Goldberg and Hiller. In order to testing hypothesis and questions, through statistical inference it was characterized that there is a meaningful difference between self – efficacy of the students whose pants had chiild – rearing practices, mental health of the students with different child – rearing practices experience differ meaningfully. There is a positive and meaningful relation between mental health and self-efficacy. There is not meaningful Difference between mental health of male and female students. Child – rearing practice of students is different regarding their course. Self – efficacy of the students is not different in various courses. The students educating in different courses have not meaningful difference for mental health. There is not meaningful difference between males and females for self-efficacy.
Keywords: child- rearing practices, self – efficacy, mental health