نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها در سال تحصیلی 1385-1384 انجام شده است. کلیه کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پروش خراسان رضوی، نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده‌اند. متناسب با تحقیقات از نوع علی‌مقایسه‌ای، دو جامعه کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها در نظر گرفته شد. در جامعه افراد مشارکت‌کننده 30 نفر به روش تعمدی و غیراحتمالی و براساس بیشترین میزان مشارکت و در گروه افراد غیر مشارکت‌کننده 50 نفر متناسب با تعداد افراد مشارکت‌کننده در هر منطقه یا ناحیه، به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه جمع‌آوری شده و از طریق آزمون‌های مقایسه دو میانگین و دو نسبت مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته‌ها، میان ویژگی‌های شخصیتی منبع کنترل، سازگاری با موقعیت وعزت نفس کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین از میان مؤلفه‌های خصیصه‌ای، تنها عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری را میان کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها نشان می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها، رفتار سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های خصیصه‌ای، سازمان آموزش و پرورش

عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Personality and Biographical Characteristics of Employees on their Participation Level in Suggestion System

نویسندگان [English]

  • Maryam moghimi
  • behrooz mahram
  • Mahmood saidi

چکیده [English]

This research was developed to study the effect of personality characteristics of the employees of organization of education on their participation level in suggestion system based on Robbins's theory. The population of the research cosists of all employees who work in Razavi Khorasan organization of education, seven regions and Tabadkan zone of Mashhad (N=37227). For this research tow population included participative (N=120) and non partisipative employees in suggestion system was considered.Also, a sample included 30 persons from participative group and 50 persons from non participative group selected. Sampling method for participative group was deliberate method and for non participative group was random method. For data, collection tow questionnaires was used: (1) questionnaire of participative employees and (2) questionnaire of non participative employees. The reliability of the questionnaires were determined by Cronbach alfa. Result of self-esteem questionnaire shaw 82%, self-monitoring questionnaire 81% and locus of control 63%. Finding don't show significant difference between the personality characteristics of participative and non participative employees. Also through the biographical characteristics, just "gender" and "educational licence" show significant difference between the participative and non participative employees
Keywords: Participation Management, Suggestion System, Organization Bihavior, Personality Characteristics, Biographical Characteristics, Organization of Education