نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس معلم، بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان است. در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس (سبک مداخله‌گر، سبک تعاملی و سبک غیرمداخله‌گر) در نظر گرفته شده است. جامعة تحقیق، کلیة کلاس‌های پایه پنجم در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 1384-1383 می‌باشد. سبک مدیریت کلاس معلمان با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 60 نفری معلمان سنجیده شد و متغیر فرا‌ شناخت نیز با استفاده از پرسشنامة خود– گزارش‌دهی اسپرلینگ و همکاران در نمونة 307 نفری دانش‌آموزان ارزیابی گردید. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، فرضیة تحقیق مبنی بر اینکه؛ «دانش‌آموزان معلمین تعامل‌گرا در مقایسه با دانش‌آموزان معلمین مداخله‌گر از مهارت‌های فراشناختی بالاتری برخوردارند» تأیید گردید. همچنین یافته‌ها، نشان می‌دهد؛ مهارت نظارت فراشناختی دانش‌آموزان پسر بطور معناداری بالاتر از دختران است و بین فراشناخت دانش‌آموزان و نمره پیشرفت تحصیلی (معدل) آنان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: فراشناخت، مهارت‌های فراشناختی، سبک‌های مدیریت کلاس، دانش‌آموزان

عنوان مقاله [English]

Effects of Classroom Management Styles on Developing Pupils’ Metacognitive Skills

نویسندگان [English]

  • amir aminyazdi
  • ameneh aali

چکیده [English]

This study aimed to investigate how the teacher classroom management styles may affect on student’s metacognitive skills. Three teacher’s classroom management styles( non-interventionist, interventionist and interactionalist) were being compared in their possible effects on the fifth grade students’ metacognitive skills. Data were collected from a total of 307 students via the self- report inventory (Sperling & etc, 2001) and from a total of 60 teachers via the classroom management styles inventory. The results showed that teachers with an interactionalist management style had students with more developed metacognitive skills than those with the non-interventionist, interventionist styles.
Keywords: Metacognition, Metacognitive skills, Classrroom Management Styles, Pupils