تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌– اجبار در زنان شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌- اجبار در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپزشکی شهر اصفهان اجرا گردید. بدین منظور تعداد 18 بیمار مبتلا به اختلال وسواس- اجبار که بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی و روانپزشک معرفی شده بودند و دارو مصرف می‌کردند، به روش تصادفی ساده از میان جامعه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس‌– اجبار مادزلی به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش به صورت فردی و به مدت شش جلسه در معرض برنامه درمانی آموزش روش ذهن‌آگاهی قرار گرفتند. این برنامه شامل توضیح ماهیت اختلال وسواس‌- اجبار و انواع آن، مراحل چهارگانه ذهن‌آگاهی و ارائه تکالیف خانگی با استفاده از روش ذهن‌آگاهی بود که از طریق کتابچه راهنمای محقق ساخته و با هدایت پژوهشگر به هر بیمار آموزش داده ‌شد. در طول درمان علاوه بر جلسات حضوری هفتگی، بیماران از طریق تماس تلفنی با پژوهشگر در ارتباط بوده و به منظور برطرف نمودن مشکلات احتمالی در انجام تکالیف، راهنمایی‌های لازم را دریافت ‌نمودند. آزمودنی‌های گروه کنترل فقط دارو دریافت ‌کردند و هیچ نوع درمان روانشناختی بر آنها اعمال نشد. نتایج تحلیل کواریانس دال بر تأثیر آموزش روش ذهن‌آگاهی در بهبودی معنادار علائم کلی وسواس در مرحله پس آزمون و آزمون پیگیری بود (001/0P

CAPTCHA Image