نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌- اجبار در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپزشکی شهر اصفهان اجرا گردید. بدین منظور تعداد 18 بیمار مبتلا به اختلال وسواس- اجبار که بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی و روانپزشک معرفی شده بودند و دارو مصرف می‌کردند، به روش تصادفی ساده از میان جامعه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس‌– اجبار مادزلی به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش به صورت فردی و به مدت شش جلسه در معرض برنامه درمانی آموزش روش ذهن‌آگاهی قرار گرفتند. این برنامه شامل توضیح ماهیت اختلال وسواس‌- اجبار و انواع آن، مراحل چهارگانه ذهن‌آگاهی و ارائه تکالیف خانگی با استفاده از روش ذهن‌آگاهی بود که از طریق کتابچه راهنمای محقق ساخته و با هدایت پژوهشگر به هر بیمار آموزش داده ‌شد. در طول درمان علاوه بر جلسات حضوری هفتگی، بیماران از طریق تماس تلفنی با پژوهشگر در ارتباط بوده و به منظور برطرف نمودن مشکلات احتمالی در انجام تکالیف، راهنمایی‌های لازم را دریافت ‌نمودند. آزمودنی‌های گروه کنترل فقط دارو دریافت ‌کردند و هیچ نوع درمان روانشناختی بر آنها اعمال نشد. نتایج تحلیل کواریانس دال بر تأثیر آموزش روش ذهن‌آگاهی در بهبودی معنادار علائم کلی وسواس در مرحله پس آزمون و آزمون پیگیری بود (001/0P

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Method on Degree of Obsessive-Compulsive Symptoms of Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • ilnaz sajadian
  • hamidtaher neshat doost

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness method on the reduction of obsessive-compulsive symptoms in out-patients referred to psychiatric and psychological service centers of Isfahan. Therefore, 20 patients with obsessive-compulsive disorder who were diagnosed on the basis of clinical interview and used medication were randomly selected and assigned to two groups: training and control groups. The training group received a manual booklet prepared by experimenter. This booklet contained practical instructions, four steps and homework that were based on mindfulness method. The length of treatment lasted for 6 sessions, and the subjects were asked to give reports of their progress to the experimenter in next session.The subjects in the control group were assigned to waiting list. Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI) were administered to all subjects as the pre, post, and follow-up tests. This questionnaire gave a total score and five scores on the five subscales that contained washing, checking, slowness, doubting and rumination. The results of analysis of covariance showed that the means of total scores were significantly reduced in the training group as compared to the control group on the post-test and on the one-mounth follow-up(P