نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های شناختی دانش آموزان در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر (مدارس هوشمند) و پیشرفت آنها در دروس ریاضی و شیمی، در مقایسه با محیط سنتی صورت گرفته است. متغیر مورد نظر پژوهشگر، سبک های شناختی (کلامی- تصویری و کل گرا- تحلیلی)، براساس مدل رایدینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه این تحقیق شامل 321 دانش آموزِ سال دوم دوره دبیرستان (رشته های علوم تجربی و ریاضی) از مناطق 4 و 7 تهران است. به منظور کنترل عوامل مرتبط با پیشرفت درسی دانش آموزان، همتاسازی براساس متغیرهای انگیزش درونی و هوش صورت گرفته است. تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از مدل لگاریتم خطی، نشان می-دهد که دانش آموزان دارای سبک شناختیِ کلامی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط عادی عملکرد بهتری در درس ریاضی داشته اند. اما در مورد درس شیمی تفاوتی معناداری بین دو محیط به دست نیامد.
واژه‌های کلیدی: یادگیری با کمک کامپیوتر، مدارس هوشمند، سبک‌های شناختی

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cognitive Styles and Students Achievement in Computer Assisted Learning Environment Compared to Traditional Environment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahamat
  • parvin kadivar

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the relationship between cognitive styles and students achievement in computer assisted learning environment (smart schools), compare to traditional environment. Riding's Cognitive Styles Analysis (CSA) was administered to sample of 321 students in second grade of high school from regins 4 and 7 in Tehran. In order to control correlated factors with student’s achievement, they were matched in internal motivation and intelligence. Using log- linear analysis model revealed that verbal cognitive style students in computer assisted learning environment performed better than traditional one in mathematics. There was no significant difference between this two learning environment in chemistry.
Keywords: Cognitive Styles, Student Achievement, Assisted Learning, Traditional learning