نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر رشد آن در نوجوانان دبیرستانی است. بدین منظور تعداد 1000 نفر دانش‌آموز دختر از میان دانش‌آموزان پایة اوّل و دوم دبیرستان استان خراسان رضوی به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 500 نفره (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. پرسشنامة هوش هیجانی شوت، در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. گروه آزمایشی طی 6 جلسة 90 دقیقه‌ای، مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی را به صورت گروهی دریافت نمود. مقایسة نتایج آزمون‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشانگر تأثیر مداخلات در بهبود شاخص هوش هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.
واژه‌های کلیدی: مهارت‌های هوش هیجانی، پیشرفت هوش هیجانی، سواد هیجانی، دوره‌ نوجوانی.

عنوان مقاله [English]

The Impact of Training on Improving Adolescentُ s Emotional Intelligence Skills

نویسندگان [English]

  • Bahramali Ghanbari
  • hosein Bagheri

چکیده [English]

This research aimed to investigate the influence of emotional intelligence instruction on development of high school adolescent s emotional intelligence skills. The participants were 1000 high school girls that were randomly selected and assigned to experimental (N=500) and control (N=500) groups. The Shut ei queionnaire was administered with both groups before and after the intervention. Experimental group received the instruction during six 90 minutes sessions. The results indicated that, in comparison with control group, the intervention could improve significantly the experimental group s emotional intelligence skills.
Keywords: Emotional Intelligence Skills, Training, Adolescent