نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی توان پیش‌بینی تعامل هوش‌هیجانی و متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش انجام گرفته است. فرض اساسی این پژوهش مبتنی بر تاثیرگذاری تعامل مولفه‌های هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی (رتبه تولد، حجم خانواده، تحصیلات والدین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) بر چگونگی پیشرفت تحصیلی است. نمونه پژوهش عبارتند از 60 دانش‌آموز تیزهوش دختر شهر مشهد که به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان(1997) و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ابزار مورد استفاده در این پژوهش را تشکیل می‌دادند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم رابطه بین هوش هیجانی کل و پیشرفت تحصیلی، و وجود رابطه معنی‌دار مثبت طبقه سازگاری (از بین پنج طبقه هوش هیجانی)، مولفه‌های حل مساله، و واقعیت آزمایی (از بین پانزده مولفه هوش هیجانی)، با پیشرفت تحصیلی (p

عنوان مقاله [English]

The Power of Emotional Intelligence and Demographics for Prediction of Academic Achievement in Gifted Students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Laliphaz
  • abas askari

چکیده [English]

The present study was designed to investigate power of E.Q and demographics in predicting of academic achievement in gifted student. The basic assumption was to examine whether E.Q, its different components, and demographics could predict academic achievement. The sample group was 60 gifted girls selected randomly from tow secondary centers. The instruments used were Bar- On and demographic questionnaires. Pearson coefficient and backward multiple regression were used for analyzing of data. Result revealed that there is not significant relation between total E.Q and academic achievement, while significant relation were found between one category of E.Q (adjustment) and two components of this category (problem solving and reality testing) with academic achievement. Result on multiple regression analysis showed that, three components of E.Q (problem solving, reality testing and stress tolerance) and one demographic variable (birth order) were the most important for prediction of academic achievement (r=0.59, r2=0.35, p