بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، سنجش عوامل موثر برمهارت های جست و جوی پیوسته در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و تعیین توانایی آنها در استفاده از هر یک از مهارت هاست. بر اساس تحقیقات انجام شده و منابع موجود در زمینه ی مهارت های جست و جوی پیوسته، هفت مهارت جست و جو که از پرکاربردترین و رایج ترین مهارت ها هستند، برای این تحقیق استخراج گردید. بعلاوه، 10 عامل اثرگذار در شناخت و آشنایی با این مهارت ها نیز تعیین گردید. این تحقیق درصدد است تا تاثیر این عوامل را بر سطح مهارت ها بسنجد.
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی چون اندازه گیری های مکرر و تحلیل واریانس و ... و به کمک نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که نمره ی مهارت استفاده از محدود کننده ی زمانی در بالاترین سطح و مهارت جست و جوی مجاورتی در پایین ترین سطح قرار گرفت. همچنین در میان عوامل 10 گانه ی اثرگذار بر سطح مهارت ها، یافته ها نشان داد که میان سن، میزان علاقه به اینترنت و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی خریداری شده توسط دانشگاه شیراز، و نمره ی مهارت های جست و جوی پیوسته رابطه ی معناداری وجود دارد. بعلاوه میان گروه تحصیلی مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداری به لحاظ نمره ی مهارت ها مشاهده شد. به عبارت دیگر دانشجویان گروه تحصیلی مهندسی از مهارت بیشتری نسبت به دانشجویان گروه علوم انسانی برخوردار هستند.

CAPTCHA Image