بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای و میزان رضایت از الگوی جست و جوی کلید واژه ای بدون دریافت کمک و الگوی جست و جوی کلید واژه ای با دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران پرداخته است. روش انجام این پژوهش طرح یک گروهی پیش آزمون پس آزمون بود. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته یکی حاوی سؤالات بسته پیرامون مشخصات فردی و وضعیت استفاده از رایانه و ابزارهای کاوش و دو مورد دیگر برگه هایی فرایندمدار پیرامون پرسش های جست و جو، نحوه جست و جو و جداول ارزیابی در هر مرحله بوده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز تشکیل دادند. حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش 30 نفر تعیین شد که از روش نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی برای افرادی که همکاری نکردند استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که حدود 70 درصد پیشنهادهای خدمت گوگل ساجست بتا به عنوان ارائه دهنده یک الگوی کلید واژه ای با دریافت کمک از ربط متوسط به بالا برخوردار بودند. همچنین بین الگوی کلید واژه ای بدون دریافت کمک و الگوی جستجوی کلید واژه ای با دریافت کمک از لحاظ میزان دقت بر مبنای ربط کاربر مدار اختلاف معناداری وجود نداشت، لیکن الگوی دوم منجر به افزایش معنادار دقت بر مبنای ربط نظام مدار و میزان دقت کلی گردیده است. در نهایت الگوی دوم موجب افزایش معنا دار میزان رضایت از سهولت استفاده و عملکرد کلی نظام در یافتن نتایج مورد نظر گردید. لیکن این اختلاف بین میزان رضایت از زمان صرف شده در فرایند جست و جو و ارزش کلی نتایج جستجو معنا دار نبود. ولی رضایت کلی کاربران در روش دوم به طور معناداری افزایش یافت. در پایان پیشنهادهائی برای پژوهش های آینده ذکر شده است.
کلیدواژه ها: الگوهای جست و جو، جست و جوی کلیدواژه ای بدون دریافت کمک، جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک، کمک خودکار، اصلاح پرسش، گوگل ساجست بتا، گوگل، دانشجویان دانشگاه شیراز.

CAPTCHA Image