مطالعه مقایسه ای دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 سازمان فضایی ایران

چکیده

دسترس پذیری یکی از مهمترین ارکان و پیش نیازهای وب سایت ها در راستای ارائه خدمات بهینه به کاربران و مخاطبان آنهاست. با توجه به مطرح شدن ایده دولت الکترونیک اهمیت دسترس پذیری در وب سایت های دولتی بیش از پیش آشکار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش شده است تا نتایج حاصل از ارزیابی دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (21 وزارتخانه) بر اساس شاخص های کنسرسیوم جهانی وب جهان گستر و مقایسه آن با نتایج حاصله از تجارب کاربران ارائه شود. نتایج نشان داد از لحاظ ارزیابی دستی، میزان دسترس‌پذیری وب سایت وزاتخانه‌های ایران پایین‌تر از متوسط می‌باشد و از لحاظ ارزیابی تجارب کاربر نیز میزان دسترس‌پذیری وب سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران کمی بالاتر از متوسط است. میانگین ارزیابی دستی بر اساس شاخص‌های کنسرسیوم وب جهان گستر، 46.32 درصد (پایین تر از متوسط) و میانگین ارزیابی تجارب کاربر، 64.4 درصد (کمی بالاتر از متوسط) ارزیابی شد. نتایج همچنین نشان داد که بین دسترس‌پذیری وب سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس دو شیوه ارزیابی شاخص‌های استخراجی از کنسرسیوم وب جهان گستر و تجارب کاربران تفاوت معنی داری وجود ندارد
کلیدواژه ها: دسترس پذیری، وب سایت، وزارتخانه ها، دولت جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی دستی، تجارب کاربران

CAPTCHA Image