بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پایگاه وب علم آی اس آی به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد در طول سال های 2008 – 2003 انجام شده. در این پژوهش که از روش کتابسنجی و فن تحلیل استنادی بهره جویی شده، داده ها از طریق ابزارCited Reference Search در وب علم آی اس آی گردآوری شده، و با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت مشخص شد که به 321 عنوان مجله (87/10 درصد) از بین 2953 عنوان استناد شده و تعداد استناداتی که به این مجلات اختصاص یافته، 19050 استناد می باشد. در این میان، حوزه علوم پایه با 10116 استناد (1/53 درصد)، حوزه علوم بهداشت و پزشکی با 5965 استناد (31/31 درصد)، حوزه فنی و مهندسی با 1436 استناد (54/7 درصد)، حوزه علوم اجتماعی با 832 استناد (37/4 درصد)، و حوزه هنر و علوم انسانی با 701 استناد (68/3 درصد)، به ترتیب به عنوان حوزه های اول تا پنجم از لحاظ میزان استناد شناخته شدند. با توجه به این موارد مشخص شد که میزان گرایش به مجلات دسترسی آزاد در موضوعات حوزه علوم پایه نسبت به مجلات در چهار حوزه دیگر و نیز میزان گرایش به این مجلات در حوزه های علوم پایه و علوم بهداشت و پزشکی در حالت کلی تفاوت چشمگیری با موضوعات حوزه هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد. از طرفی، نتایج آزمون مجذور خی حاکی از این نکته است که تفاوت معناداری از لحاظ میزان استنادات بین حوزه های پنج گانه مذکور وجود دارد.
کلیدواژه ها: مجلات دسترسی آزاد، راهنمای مجلات دسترسی آزاد ، وب علم آی اس آی، تحلیل استنادی

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image