نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت‌های تربیتی آن می‌باشد. این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی (نظری) است. همچنین، به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نظر روش اجرایی، تحلیلی، تطبیقی و استنتاجی می‌باشد. با توجه به سیر رشد نگاه هرمنوتیکی از آگوستین تا ویتگنشتاین متأخر، می‌توان نشانه‌های پر رنگ نگاه هرمنوتیکی آگوستین در تکوین نگاه هرمنوتیکی مدرن را مشاهده کرد که در تحقیقات فلسفی امروز از نظر دور مانده است. در این حالت می‌توان از بنیان‌های نظری این نظریه فلسفی در امر تعلیم و تربیت بهره گرفت، زیرا گفتار و زبان قدرتمندترین ابزار در امر تدریس به شمار می‌روند. در نتیجه تحلیل این نگاه نوین، دلالت‌های تربیتی شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر چگونگی تحول نگاه معلم و دانش آموز در سیستم آموزشی و همچنین، ارتباط متقابل بین معلم و دانش آموز می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of hermeneutic–lingual perspective of Augustine on Wittgenstein and its educational implications

نویسندگان [English]

  • azadeh bozorgi
  • fatemeh ziba kalam

چکیده [English]

Augustine, in addition to some theories regarding theology, has theories on language and meaning that have inspired contemporary philosophers of language in their philosophical research. Based on Augustine, when a listener hears a sentence, he is not to understand the sensible language, but he follows something that the ear cannot hear. Augustine was one of the philosophers found favor with Wittgenstein. However, Wittgenstein in his second era of thought criticized Augustine and his own prior viewpoints regarding language. Later Wittgenstein stated that a philosopher should describe the language functions. The meaning of a word is not understood through theoretical definition, but through its usage and an interpreter should define word functions in a special context. Attending to the developmental process of Augustine's hermeneutic perspective to the later Wittgenstein reveals the effect of Augustine's hermeneutic view on the modern hermeneutic one that has been disregarded in philosophical research. Finally, the new hermeneutic educational implications which lead to the evolution in teacher and student’s viewpoints can be taken into consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Language
  • Augustine
  • Wittgenstein
  • Education