نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام‌های طرح و تدوین نظریه جدید با توجه به مؤلفه‌های معرفت‌شناختی پارادایم پیچیدگی است. با این توضیح که نظریه‌های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه‌های «پارادایم سادگی» شکل گرفته و بخش عمده‌ای از مشکلات و کاستی‌های آن‌ها ناشی از آن پارادایم می‌باشد. از این‌ رو، با گسترش «پارادایم پیچیدگی» در عرصه‌های گوناگون علوم، اندیشمندان علوم تربیتی نیز به نقد و بررسی نظریه‌های تربیتی پیشین پرداختند، اما هنوز نظریه‌ای تربیتی مبتنی بر این پارادایم ارائه نشده است. بدین منظور، با استفاده از روش‌های استدلال فلسفی، پس از اشاره به نحوه اثرگذاری مؤلفه‌های معرفت‌شناختی پارادایم سادگی (قطعیت، بازنمایی‌گرایی، و نظریه انطباقی صدق) بر نظریه‌های تربیتی معاصر، مؤلفه‌های معرفت‌شناختی پارادایم پیچیدگی (عدم قطعیت، بازنمایی توزیعی، و نظریه فازی صدق) معرفی شدند. سپس، برخی از استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی با تکیه بر این مؤلفه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، ابتدا از امکان یک نظریه قوی تربیتی در این پارادایم دفاع شد و سپس، با استفاده از مفهوم «نظریه توزیعی» به توضیح ماهیت این نظریه پرداخته و ویژگی‌هایی همچون «فرا پدیده‌ای بودن» و «فرارشته‌ای بودن» برای آن برشمرده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Theory in Complexity Paradigm: An Epistemologic Perspective

نویسندگان [English]

  • reza mohammadi
  • bakhtiar shabani varaki
  • tahere javidi
  • jahangir masoodi

چکیده [English]

One of the important occurrence and officering in current history of which exist of Renaissance and major effective in existing new direction in the science, is hermeneutics (interpretation). Hermeneutics is well accepted in among some of current scientist. In this paper, history past, branches and also, some of the major thinkers is represented in this School. So, fundamental aspects of Ricoeur’s hermeneutic method is analyzed for understanding and interpretation courses texts and the hermeneutic method effective represent in the education. On the basis of Ricoeur’s idea, information is imposed, but con not imposed understanding because it must is generated of inside. With respect to the hermeneutic method, understanding courses text accomplish in the 3 ways. 1-explanation 2-understanding 3- appropriation, which Ricoeur called it hermeneutic arc. In the first way, explanation, interpreter explores about this question which courses text tells something? And examine text inside nature. In the second way (understanding), interpreter explore about this question which course text speak about something? , and do all of the endeavor to restore course text out ingredient at relation to live and reach for deeper understanding. In the third way (appropriation), interpreter appropriate course text world for themselves. Thus, expanded interpreter horizon (knowledge and perception). So, interpreting course text is process for which it unfold new mode of them understanding. In respect to hermeneutic method for understanding course text (hermeneutic arc) radial idea in the Ricoeur’s hermeneutic is which education and learning is active process. Hermeneutist teacher has accepted innovative and provided freedom in the class, and student is courage do in rummage croup at searching course text meaning with regard to the hermeneutic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Ricoeur
  • Understanding course text
  • explanation
  • Understanding
  • appropriation