نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد نظری پشتیبان برنامه درسی از منظر مفهوم تفکر می‌باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی (تحلیل زبان فنی- رسمی) بهره گرفته شد. در این راستا، فلسفه های تربیت پیشنهادی بر اساس سازه تفکر مبتنی بر انگاره اسلامی عمل، تحلیل محتوا شدند. در این دیدگاه، تفکر دارای سه مبنای شناختی، میلی و ارادی است. سازه بازسازی شده تفکر دربردارنده مقوله های مشاهده، بازخوانی و بازیابی، تحلیل، خیال ورزی، نقادی، معیار گرایی و حقیقت جویی می‌باشد. نتایج تحلیل محتوای مضمونی- کمی فلسفه های مورد مطالعه نشان داد که میزان توجه فلسفه اول به تفکر و مقوله های آن بیش از فلسفه های دوم و سوم می باشد؛ زیرا این فلسفه فرایند تربیت را در کانون توجه قرار داده است، درحالی‌که دو فلسفه دیگر، بیشتر به نظام مدیریت و مقتضیات حقوقی- سیاسی تربیت رسمی و عمومی پرداخته اند. همچنین، در هیچ یک از فلسفه ها توجه متعادلی به همه مقوله های سازه تفکر صورت نگرفته و برخی مقوله های آن از جمله بازیابی کمترین میزان توجه و برخی دیگر چون مشاهده و نقادی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده‌اند.علاوه براین، در فلسفه های یاد شده، زیر مقوله پرسشگری در مقام مؤلفه ای مهم از سازه تفکر کمترین میزان توجه را داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

َAnalyzing Islamic Republic of Iran's educational philosophies based on thinking concept

نویسندگان [English]

  • Narges Sajadieh
  • Mohamadreza Madanifar
  • Morad Yari Dehnavi

چکیده [English]

The purpose of this article is analysis of supportive theoretical documents of Islamic Republic of Iran’s curriculum based on the concept of thinking. This aim is accomplished by using analytic method. Regarding thinking as an action in Islamic theory of action, we have analyzed three kinds of written educational philosophies. In this theory, it is supposed that actualization of thinking is dependent on cognitive, motivational and voluntary foundations of thinking act. These are the categories and subcategories of reconstructed thinking construct: observing, rereading and retrieving, imagination, criticizing, criterion and seeking truth. Our thematic – quantitative analysis shows that in 1th educational philosophy, thinking and its categories have discussed more than two others, because it concentrates on the process of education in itself, while the others concern about educational management and legal-political dimensions of formal and general education too. In addition, the results show that none of these three educational philosophies have an adequate processing of all of categories and subcategories of thinking construct. Our findings indicate that rereading and retrieving subcategories have the lowest frequency or observing and criticize have the highest frequency .Moreover, in these philosophies questioning as an important constituent of thinking construct has the lowest frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking
  • educational philosophy
  • Islamic theory of action
  • Content analysis