نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کرمان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، روایت فهم درونی شده معلمان و مربیان از تجربه تحصیل در رشته «تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت» در راستای نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش زیست نگاری و روایتی بهره گرفته شد و فهم دوازده نفر از معلمان و مربیان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبه روایتی، گزارش های خودزیست نگاری، بازیابی و روایت شد. نتایج حاصل تحلیل روایت‌ها نشان داد که چنین فهمی، واجد دو روایت غم انگیز و روایت شوق آفرین درباره نقش فلسفه تربیت است. با تأمل در یافته‌های پژوهش، پیشنهادی هایی برای فیلسوفان و نظریه پردازان تربیت از یک سو و معلمان و مربیان آن، از سوی دیگر ارائه شد. اندکی دور شدن از کرسی نظریه پردازی انتزاعی دانشگاه، حضور در میدان پر ازدحام مدرسه و فهم ورزی زنده و پویای فیلسوفان و نظریه پردازان تربیت با دغدغه‌ها و مسائل عینی و ملموس فضای کلاس درس، اصل کلام این پژوهش در گفتگو با آنهاست. پرهیز از بی تأملی و روزمرگی و رو آوردن به فلسفه ورزی و نویسندگی، سخن دیگر این پژوهش در گفتگو با مربیان و معلمان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biography and narrate the teachers and educator’s understanding of role of philosophy of education in evolution of their educational performance

نویسنده [English]

  • morad dehnavi

چکیده [English]

The purpose of this narrative qualitative study is narrates the teachers and educators understand of the role of philosophy of education in evolution of their educational performance when they graduated in philosophy of education. For this reason, 12 teachers and educators selected. Based on semi interview, narrative interview and critical autobiographical reports the information gathered. The results include two main narratives, a sad and a good episode. With considering this, the paper has presented a few recommendations for both of teachers and philosophers of education. Participating in schools and live thinking about educational issues and practical problems, is the pathological suggestion to philosophers who want to understand educational issues from faraway namely the office in university. Philosophizing, researching and writing about their owned work are also the suggestions to teachers and educators until these two groups can enhance and improve educational practice. With explain of those two main narratives, the research based on a pathological viewpoint, has showed why they should accept these suggestions and obligate to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biography- teachers and educators- educational philosopher- philosophy of education- evolution