نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هنوز مشخص نیست

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی است. پارادایم پیچیدگی منظری جدید برای روند تغییر و تحول جهان هستی و پدیده‌های آن در اختیار اندیشمندان گذاشته و بسیاری از نظریه‌پردازان با توجه به مؤلفه‌های اساسی این پارادایم به ارائه دیدگاه‌های جدید خود در حوزه‌های علمی گوناگون چون علوم تربیتی پرداخته‌اند. برای دستیابی به این هدف، نخست با استفاده از روش «کاوشگری فلسفی انتقادی»، به نقد و بررسی نظریه‌های تحول تربیتی و توضیح دو ضعف عمده آن‌ها (تحویل‌گرایی و ایدئولوژی کنترل) پرداخته شد. سپس، با اشاره به «نظریه سیستم‌های پیچیده انطباقی»، چهارچوب نظری مقاله یعنی نظام تعلیم و تربیت به‌ مثابه سیستم پیچیده انطباقی توضیح داده شد. در ادامه، پس از تشریح نقش «جریان دانش» در تحول سیستم‌های پیچیده تربیتی، به‌کمک روش «استنتاج منطقی»، دلالت‌هایی برای فرایند تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی فراهم شد. نتایج حاصل از این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که نظریه‌پردازان پیچیدگی ضمن تأیید بسیاری از دیدگاه‌های پیشین در خصوص تحول تربیتی و مهم دانستن آن‌ها، سعی دارند از منظری کل‌نگر به فرایندهای تحول نگریسته و پژوهشگران را از افتادن در ورطه تحویل‌گرایی برحذر دارند. همچنین، آن‌ها با جایگزینی پیشنهادهایی چون «کنترل توزیعی» به ‌جای راهبردهای غالب «بالا به پایین» و «پایین به بالا»، پاسخی به چالش کنترل در اجرای طرح‌های تغییر و تحول ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational change in complexity paradigm

نویسنده [English]

  • reza mohammadi

چکیده [English]

This research is intended to investigate educational change in complexity paradigm. Complexity paradigm provide a new perspective for thinkers to changing the world and it's phenomena and many of theorists present new viewpoints in variant scientific domains according to the main components of this paradigm. For this, the researcher first investigates and criticizes educational change theories and their two main weaknesses (reductionism and ideology of control) with applying “critical philosophical inquiry” method. Then, the theoretical frame of the paper that is educational system as complex adoptive system was explained by referring to “complex adoptive system theory”. After explanation of “knowledge flow” in educational complex system change, then, some implications was provided for educational change process in complexity paradigm with applying “logical inference” method. The findings show that complexity theorists confirm many previous viewpoints about educational change as well as they try to regard to change process from a holistic perspective and premonish researchers from reductionism. They also answer to challenge of control in change projects fulfillment through replacing “distributive control” proposal with dominant “top-down” and “bottom-up” strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complexity paradigm
  • Educational change
  • complex adaptive systems
  • knowledge flow