تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی پژوهش، تحلیل و شناسایی رویکردهای روش‌شناختی، مفهوم شناختی و ساختاری حاکم بر اسناد تحول بنیادین سیستم آموزش‌وپرورش ایران می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. به منظور گردآوری داده‌ها و شناسایی مضامین، مبانی نظری سند تحول، سند بنیادین و برنامه درسی ملی موردبررسی قرار گرفتند و مفاهیم و مضامین آن شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، اسناد سه‌گانه تحول بنیادین شامل سه مفهوم سازمان دهنده: مفهوم شناختی، روش‌شناختی و ساختاری برنامه درسی ملی با سی‌وسه مضمون پایه می‌باشند. یافته‌ها نشان داد که اسناد تحول بنیادین (یعنی مبانی نظری سند تحول، سند تحول و برنامه درسی ملی)، از نظر انسجام مفهوم شناختی، روش‌شناختی و ساختاری فاقد ارتباط و سنخیت مضامینی هستند.

کلیدواژه‌ها


Quran
Amid, H. (1995). Amid Persian Culture, Publication: Amir Kabir. (In persion).
Bagheri, K. (2002). Religious education infront of twenty-first century challenges Journal of knowledge. (2).3-10. (In persion).
Bell, L. (2001). Cross – curriculum co-ordination. In the managing the curriculum. (Ed.), D. Middle wood and N. Burton (p 145). London: Paul Chapman Publishers.
Brady, L. (1995).Curriculum development. Prentice-Hall. New York and London. Oxford Advanced Learners Dictionary.Oxford University Press, p 1361.
Creswell, J. W. (2013) Approaches, quantitative, qualitative and mixed, and individual knowledge. (A. salehi, and H. danaeefar). Tehran: Mehraban. (In Persian).
Creswell, J.W. (1999). Mixed- method research: Introduction and application. In G.J. Cizek (ED). Handbook of educational policy (pp. 455-472). San Diego: Academic press.
Crotty, M. (1998). The foundation of social research: Meaning and perspective in the research process. London: Sage.
Document of education organization. The 1st International Congress on Religious Culture and Thought. (PP.429-444), (In Persian).
Isapoor, A. (2015). The Study and Criticism of religious rearing in fundamental evolution
Lumby, J. (2001). Forming teaching and learning in the twenty-first century. Middle wood and Burton (Eds), in managing the curriculum, Paul Chapman pub, London and New Delhi.
Marzooghi, R. (2013). Foundations, Principle and Emerging Development in the Contemporary Education. Shiraz: takht jamshid. (In Persian).
Marzooghi, R. (2015). Curriculum sciences.Tehran: Avae Noor publication. (In Persian).
Marzooghi, R. (2015). Structural Theory in the Paradigm of Islamic Education, Publications: Avaye Nour. (In Persian).
Marzooghi, R. (2016). Review of methodological and theoretical of fundamental transformative documents education of the Islamic Republic of Iran. Publications: Avaye Nour. (In Persian).
Marzooghi, R. and Razmjo, A. (2012). Specialized Dictionaries of Education, Publication: Rahnama. (In Persian).
Marzooghi, R., Heidari, A. & Keshavarz, F. (2016.) the non- formal Education in Iran and the World, Publication: Avaye Nour. (In Persian).
Middle wood, D., & Burton, N. (2001). Managine the curriculum. Paul Chapman pub. Company, London and New Dehli.
Mosadegh, H. (2012). What is the fundamental document of education is neglected. Borhan base analysis, available on: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4159, (In Persian).
Naghibzadeh, (1995) At the Philosophy of Education, Publication: Agah. (In Persian).
Peyravani Nia, P., & Peyravani Nia, P. (2014). Evaluating Contents of Document of Fundamental Reforms in Education, Focusing on Organizational Learning. Retrieved fromhttp://ijvlms.ir/online/files/site1/user_files_2944c2/hodafakhrzad-A-10-6-108-b8c15be.pdf.
Safar Heidari, H. and Hosein nejad, R. (2014). Approaches to educational equity (at the place of justice in the document, Thvl Basic education system). Journal of Research Letter foundations of education, 3 (5).
Short, E. (1982). Curriculum development and organization. Encyclopedia of Education, Pergamon press, pp .405-412.
The document of fundamental transformation of education in Islamic Republic of Iran. (2012). (In persion).
The statement of our Supreme Leader Imam Khamenei (Friday, July 27, 2007). (In persion).
The theoretical foundations of fundamental change in the system of formal education in Islamic Republic of Iran. (2010). (In persion).
CAPTCHA Image