نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، ارائه تصویری تاریخی از روند تحولات فکری مدیریت آموزشی در طول قرن بیستم می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی حاکی از آن است که در تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی برای گریز از آشفتگی فکری، کوشش گسترده ای با هدف خلق مبنای دانش مدیریت آموزشی صورت پذیرفته است. نخستین بار آشفتگی فکری ادراک ‌شده، گذشته مدیریت آموزشی مبتنی بر عمل (اواخر قرن نوزدهم) را موردتردید قرار داد و زمینه‌های ظهور جنبش توسعه نظریه در مدیریت آموزشی را در اواسط قرن بیستم فراهم آورد. به‌رغم قریب به یک‌صد سال کوشش در این مسیر، بار دیگر و در اواخر قرن بیستم، چالش عدم کفایت جنبش در ایجاد مبنای نظری قوی که منجر به بهبود عمل شود، با پیدایش رویکردهای نوظهور مانند نظریه انتقادی، فمینیسم و پست‌مدرنیسم مطرح شد و احتمال دستیابی به وحدت نظری در این رشته تضعیف گردید. شاید بتوان دلیل اصلی موضع انفعالی در برابر این انتقادها را در بلاتکلیفی رشته مدیریت آموزشی در نوسان نظری بین حوزه-های مستقل این رشته با سایر رشته های مدیریت دانست که عمدتاً بر اساس پیش فرض های اثبات‌گرایی تکوین یافته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A History of Educational Management Thought with Regards to International Experiences

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hoseingholizadeh
  • Mohammad Reza Ahancian
  • Ali Nofersti
  • Masoumeh Kouhsari

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide a historical perspective on intellectual development trends of educational administration during the 20th century. To achieve this goal, documentary method was used. A review of historical events shows that in the intellectual history of educational administration, extended efforts have been done to avoid confusion for creating knowledge base of educational administration. For the first time, the perceived confusion hesitated the past of practice-based educational administration (late 19th century) and it provided theory development in educational administration in the middle of 20th century. Despite the almost one hundred years of effort in this direction, once again, in the late 20th century, movement inadequacy in creating a strong knowledge base for practice improvement, was challenged by the emerging approaches such as critical theory, feminism and postmodernism, and the probability of theoretical unity was undermined in this field. Perhaps the main reason for uncertainty passive position against these criticism is related to the uncertainty of educational administration degree in theoretical swing between independent domains of the field with other administration disciplines that mainly appeared by positivism assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational administration
  • intellectual history
  • theory development
  • education Scienecs
  • administrative sciences
Ahanchian, M. R. (2007). The End of Management: The collapse of management narrative in the modern era. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
Ahanchian, M.R. (2014). Utopianism and Evolution in Education. Foundations of Education Journal. 4 (1), 72-83. (In Persian)
Bates, R. (2013). Educational administration and the management of knowledge: 1980 revisited. Journal of Educational Administration and History, 45(2), 189-200.
Boyan, N. J. (1988). Handbook of research on educational administration: A project of the American Educational Research Association. Longman Pub Group.
Bush, T. (2003). Theories of educational leadership and management. Sage.
Caldwell, B., & Spinks, J. M. (1998). Beyond the self-managing school. Psychology Press.
Dobuzinskis, L. (1997). Historical and epistemological trends in public administration. Journal of Management History, 3(4), 298-316.
Donmoyer, R., & Imber, M. (1995). The knowledge base in educational administration: Multiple perspectives. SUNY Press.
Donmoyer, R., & Imber, M. (1995). The knowledge base in educational administration: Multiple perspectives. SUNY Press.
Eacott, S. (2013). Rethinking ‘leadership’in education: A research agenda. Journal of Educational Administration and History, 45(2), 113-125.
Eacott, S. (2016). Sociological Approaches to Educational Administration. In M.A. Peters (ed.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, Springer Science+Business Media Singapore.
Eacott, S., & Evers, C. (2015). New Frontiers in Educational Leadership, Management and Administration Theory.
Greenfield, T., & Ribbins, P. (Eds.). (2005). Greenfield on educational administration: Towards a humane craft. Routledge.
Gunter, H. M. (2001). Knowledge production and the field of leadership studies from 1960. Teachers and Teachers' Work, 9, 3.
Gunter, H. M. (2016). An intellectual history of school leadership practice and research. Bloomsbury Publishing.
Hare, D., (1996). Theory development in educational administration. UMI Microform 9624189
Heck, R. H., & Hallinger, P. (2005). The Study of Educational Leadership and Management Where Does the Field Stand Today? Educational Management Administration & Leadership, 33(2), 229-244.
Hyung Park, S. (1999). The development of Richard Bates's critical theory in educational administration. Journal of Educational Administration, 37(4), 367-388.
Johnston, G., & Carol, Y. (1986). Research and thought in administrative theory: Development in the field of educational administration. Network: University Press of America.
Lakomski, G. (1987). Critical theory and educational administration. Journal of Educational Administration, 25(1), 85-100.
Marshall, C. (2004). Social justice challenges to educational administration: Introduction to a special issue. Educational Administration Quarterly, 40(1), 3-13.
Maxcy, S. J. (2005). Theory development in educational administration. Retrieved from www.nou.edu.ng/uploads/NOUN_OCL/pdf/EDUs/BED%20316.pdf
Mirkamali, M. (2003). Ethics and social responsibility in educational administration. Journal of Psychology and Education. 33 (1), 201-221. (In Persian)
Oplatka, I. (2008). The field of educational management some intellectual insights from the 2007 BELMAS national conference. Management in Education, 22(3), 4-10.
Orlosky, D. E., Lloyd, E. M., & Shapiro, A. (1984). Educational administration today. New York.
Orucu, D. (2006). An Analysis of the Present State of Educational Administration Scholarship in Turkey from the Perceptions of the Scholars in Ankara. (Doctoral dissertation, Middle East Technical University, 2006).
Özdemir, M. (2011). Educational Administration: A Science at the Intersection of Public Administration and Business Administration. Amme Idaresi Dergisi, 44(2), 29-42.
Papa, R. (2009). The discipline of education administration: Crediting the past. Educational leadership and administration, 2, 153.
Sadeghi Fasaee, S., & Erfanmanesh, I. (2015). Methodological Foundation of documentary research in social science. Culture for Strategy, 29.
Sammons, P., Hillman, J. and Mortimore, P. (1995). Key Characteristics of Effective Schools: a Review of School Effectiveness Research. Report by the Institute of Education, University of London, for the Office for Standards in Education.
Sears, J. B. (1922). Philanthropy in the history of American higher education (Vol. 26). Transaction Publishers.
Sharma, S. L. (2009). Educational management: A unified approach of education. Global India Publications.
Shirazi, A. (1994). Educational Management. Mashhad: SID Publications, (1st Ed.). (In Persian)
Willower, D. J. (1987). Inquiry into educational administration: The last twenty-five years and the next. Journal of Educational Administration, 25(1), 12-28.