آینۀ شکستۀ حقیقت؛ پاسخ به نقد دکتر مهدی سجادی

نوع مقاله : نقد مقاله

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

نخست از دکتر مهدی سجادی سپاسگزارم که کوشیده است دیدگاه من در مورد ترکیب سازوار نظریه‌ها را موردنقد قرار دهد. ایشان در این مقاله، نقد را ابتدا متوجه همه رویکردهای ترکیب نگر دانسته و سپس، دیدگاه من را چون مصداقی از آن، موردنقد قرار داده است. ضمن تشکر از ایشان برای بذل کوشش در جهت گشودن باب گفتگو، نکاتی را بیان می‌کنم که مشخص شود این نقدها تا چه حد صائب‌اند. به موازات نقد کلی و نقد خاص در مقاله مذکور، پاسخ را در دو قسمت بیان می‌کنم.

کلیدواژه‌ها


there is not
CAPTCHA Image