1- ثبت نام در سایت مجله با مشخصات کامل و دقیق به فارسی و انگلیسی

2- درج کامل اطلاعات مقاله در سایت هنگام ارسال مقاله

3-بارگذاری فایل ورد مقاله در سایت مجله

4- تکمیل مرحله پایانی

5- ارسال مقاله به داوران

6- تایید محتوای مقاله توسط داوران

7- بررسی نظرداوران توسط دبیرتخصصی

8- درصورت تایید، پذیرش مقاله و ارسال گواهی به نویسنده مقاله