فرایند پذیرش مقالات

 

 

 

 

 فرایند داوری مقالات در نشریه

1- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه

2- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

3- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله

4- ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران ، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه درج جدول پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته) در ابتدای مقاله

7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله

8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله

9- تأیید فرآیند داوری توسط سردبیر یا اعضای هیات تحریریه

10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نویسندگان و داوران از اسامی یکدیگر مطلع نخواهند شد(دو سر کور).

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از یک هفته و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 3تا 5 ماه می‌باشد.