1- ثبت نام در سایت مجله با مشخصات کامل و دقیق به فارسی و انگلیسی

2- درج کامل اطلاعات مقاله در سایت هنگام ارسال مقاله

3-بارگذاری فایل ورد مقاله در سایت مجله

4- تکمیل مرحله پایانی