دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

حسینی حسینی؛ طباطبایی2 طباطبایی2؛ آقامحمدیان3 آقامحمدیان3

دوره 04، شماره 2 ، آبان 1382

https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1794

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون‌گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران انجام شد. با روش نمونه گیری ‌تصادفی ساده تعداد 168 نفر از نوجوانان پسر بزهکار ساکن در کانون اصلاح وتربیت استان تهران و دبیرستانهای تهران انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. این مطالعه نشان ...  بیشتر