دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس

رئوفی رئوفی؛ تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس

دوره 05، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1383

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i1.1823

چکیده
  در عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد بر آنها بهاء می‌دهند، ولی تحقیقات کمی مبتنی بر تأثیر آموزشهای ضمن خدمت مخصوصاً در میزان کارائی و عملکرد مدیران صورت گرفته است. در این مقاله محققین برآنند که یافته‌های تأثیر این آموزشها را بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران را بررسی ...  بیشتر