بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌‌‌‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 80-81 مدارس دولتی شهر اصفهان است. حجم نمونه‌ای 139 نفری به صورت خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: آزمون گروه سنجی؛ مقیاس خودپنداره ساراسوات و مقیاس سازگاری اجتماعی آزمون شخصیت کالیفرنیا
((CTP. معدل نمرات سال قبل و نیمسال اول جاری هر دانش‌آموز به‌عنوان شاخصهای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. براساس یافته‌های پژوهش، همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با پیشرفت تحصیلی معنی دار بود. همچنین معلوم شد که ترکیبی از 3 متغیر خودپنداره، سازگاری اجتماعی و پذیرش همسالان قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل کل سال قبل دانش‌آموزان است. ترکیبی از دو متغییر پذیرش همسالان و خودپنداره قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل نیم سال اول جاری می‌باشد. ضمناً هیچ‌گونه رابطه مثبت و معناداری بین خود پنداره و دوستیهای دوجانبه و خودپنداره و پذیرش همسالان دیده نشد.

CAPTCHA Image