ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آموزش‌های علمی ـ کاربردی، آموزش‌هایی هستند که با هدف ایجاد مهارتهای شغلی و حرفه‌ای و نیز ارتقاء مهارت شاغلین، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. با توجه به نقش این آموزش‌ها در توسعه کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369 با تشکیل شورای عالی آموزش‌های علمی ـ کاربردی، درصدد ساماندهی ساختار و محتوای این آموزش‌ها برآمد. در همین راستا در سال 1371 گروه هشتم در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تشکیل شد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تدوین، طراحی و اجرای آموزش‌های علمی ـ کاربردی به تصویب این گروه رسید. در مقالۀ پژوهشی حاضر با استناد به مبانی علمی آموزش‌های علمی ـ کاربردی الگوهای نیازسنجی آموزشی به منظور شناسایی دوره‌های علمی ـ کاربردی و فرآیند طراحی برنامه‌های درسی، در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از عدم التفات دستگاههای سیاستگذار و مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی به اهداف این دوره‌ها (به ویژه به هدف خود اشتغالی)، عدم تبعیت مجریان از الگوهای مناسب نیازسنجی در شناسایی دوره‌ها و نیز عدم توجه برنامه ریزان به الگوهای طراحی برنامه درسی مهارت ـ محور است.

CAPTCHA Image