بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رفتار اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز مورد بررسی قرار‌گرفته است. روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری مورد مطالعه را 73 نفر از معلمان پژوهنده شهر شیراز تشکیل می‌دهند. فعالیتهای پژوهشی مهمترین انگیزه و هدف جستجوی اطلاعات محسوب می‌شود. از میان انواع اطلاعات، اطلاعات علمی اهمیت بیشتری دارد. معلمان پژوهنده از دو روش رسمی و غیر رسمی استفاده می‌کنند که از میان منابع رسمی به ترتیب کتاب، گزارشهای تحقیقاتی و نشریات ادواری مورد استفادة بیشتری قرار می‌گیرند و از میان منابع غیر رسمی مشورت با همکاران از اهمیت بیشتری برخوردار است. اکثر پاسخگویان در جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز استفاده از منابع چاپی را ترجیح می‌دهند. دربین منابع الکترونیکی از اینترنت و پس از آن از پایگاههای اطلاعاتی استفاده می‌شود. موجود نبودن منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، کمبود وقت کافی در جستجوی اطلاعات وعدم آشنایی با نظام‌های رایانه‌ای به ترتیب از عوامل مؤثر بر عدم دسترسی آسان به اطلاعات محسوب می‌شوند. عوامل مختلفی ازقبیل رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی وسابقه تدریس و رفتار اطلاع‌یابی پاسخگویان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و معلمان پژوهنده درجستجوی اطلاعات از الگوی مشابهی پیروی می‌کنند.

CAPTCHA Image