بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر •بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی بود. گروه نمونه در این پژوهش شامل 360 دانش‌آموز دختر و پسر که به شیوه خوشه‌ای تصادفی از بین دبیرستانها و مدارس راهنمایی ناحیه یک شیراز انتخاب شده بود. نتایج نشان داد که بین راهبردهای رویارویی حل مسئله‌مدار و هیجان‌مدار با حمایت‌های دریافت شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان راهبردهای رویارویی اجتنابی و راهبردهای کمتر مؤثر با حمایت‌های دریافت شده رابطة منفی اما معنادار وجود دارد. نتایج دیگر نشان داد که میان راهبرد حل مسئله‌مدار و حمایت‌های دریافت شده با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان راهبردهای اجتنابی و پیشرفت تحصیلی رابطة منفی اما معناداری نیز وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در کل نمونه از بین راهبردهای رویارویی و حمایت‌ها، راهبرد رویارویی حل مسئله‌مدار از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بیشتری در جهت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته برخوردار بود.

CAPTCHA Image