دوره و شماره: دوره 05، شماره 1، آبان 1383 
بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

10.22067/fe.v5i1.1821

طالب‌زاده طالب‌زاده؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ خیری‌خواه خیری‌خواه