دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی

تابع بردبار تابع بردبار؛ رضویه رضویه

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1820

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر •بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی بود. گروه نمونه در این پژوهش شامل 360 دانش‌آموز دختر و پسر که به شیوه خوشه‌ای تصادفی از بین دبیرستانها و مدارس راهنمایی ناحیه یک شیراز انتخاب شده بود. نتایج نشان داد که بین راهبردهای رویارویی حل مسئله‌مدار و هیجان‌مدار با ...  بیشتر

بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

طالب‌زاده طالب‌زاده؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ خیری‌خواه خیری‌خواه

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1821

چکیده
  این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران‌ بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه‌های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته ...  بیشتر

شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان

‌امین‌یزدی ‌امین‌یزدی

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1822

چکیده
  درک کودکان از ذهن یا آنچه که بعنوان تئوری ذهن خوانده می‌شود در طی دو دهه‌ی اخیر تحقیقات زیادی را در حیطه‌ی روانشناسی تحولی به خود اختصاص داده است. در ادبیات جدید تئوری ذهن، اعتقاد بر این است که انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی مجهز به قابلیت خاصی جهت درک دیگران می‌باشند. اعتقاد بر اینست که این توانایی ماهیتی حیطه- اختصاصی دارد. این ...  بیشتر

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس

رئوفی رئوفی؛ تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1823

چکیده
  در عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد بر آنها بهاء می‌دهند، ولی تحقیقات کمی مبتنی بر تأثیر آموزشهای ضمن خدمت مخصوصاً در میزان کارائی و عملکرد مدیران صورت گرفته است. در این مقاله محققین برآنند که یافته‌های تأثیر این آموزشها را بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران را بررسی ...  بیشتر

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( 6G ـ ISI )

غضنفری غضنفری

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1824

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیلی عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت ( 6G ـ ISI ) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پرسشنامه سبک هویت ازاعتبار ...  بیشتر

ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر

مرتضوی مرتضوی

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1825

چکیده
  این مقاله با استفاده از آموزه‌های برگرفته از نظریه‌های مرتبط با آموزش عالی، از جمله نظریه بازاریابی روابط ، نظریه وابستگی منابع ، نظریه حرفه‌ای گرایی و بر ساخته سرمایه‌های فکری به لزوم ارتباط بین دانشگاه و صنعت و چگونگی شکل‌گیری و مدیریت این ارتباط پرداخته است. منافع دو جانبه حاصل از این ارتباط و موانع موجود در برقراری ارتباط ...  بیشتر

مهارت های تفکر انتقادی در مالزی

سیراج سیراج؛ حسین حسین

دوره 05، شماره 1 ، آبان 1383

https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1826

چکیده
  This study was carried out to analyze to what extent students have been evenly exposed to the Critical Thinking Skills through the exercises provided for in the KBSM Islamic Education textbooks. The sample in this study consisted of upper secondary (form 4 and form 5) Islamic Education textbooks. 278 exercises and 317 activities in the textbooks were analyzed. An instrument entitled “Critical Thinking Skills Code Analysis” was developed by the researchers, based on the works and ideas of past researchers and experts in the field, forming the basis for the instrument. Data was collected through ...  بیشتر