بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش درصدد آن است تا به شناخت گرایش فراگیران‌ بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش در شهر قزوین بپردازد و علل گرایش آنان به این شاخه را باز شناسد. روش این تحقیق توصیفی است و همه فراگیران بزرگسال 40-16 ساله غیرشاغل مشغول به تحصیل در پایه‌های دوم و سوم مدارس کاردانش بزرگسال شهرستان قزوین به تعداد 2352 نفر بعنوان جامه آماری در نظر گرفته شده است که از این تعداد384 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای 1 انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که حاوی 20 سؤال کوتاه پاسخ، چند گزینه‌ای می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ 2 اعتبار پرسشنامه برابر 87/0 بدست آمد. نتایج پژوهش به شرح زیر می‌باشد: 1- دستیابی سهل‌تر به شغل موجب گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به آموزشهای کاردانش بوده است. (001/0p

CAPTCHA Image