بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه جداگانه و مطالعه نوشتارهای مربوط به الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش گردآوری گردید. بر اساس یافته ها، دانشجویان علاوه بر داشتن معیارهای خاص هنگام ارزیابی ربط مدارک در شرایط ذهنی و واقعی اطلاع یابی، اولویت خاصی نیز برای هر یک از این عناصر و ویژگی های آن قائل هستند. بین دانشجویان حوزه های چهار گانه (بین گروهی و درون گروهی) در توجه به معیارهای ارزیابی ربط در شرایط ذهنی و عینی تفاوت های معناداری مشاهده می گردد. عناصری چون عنوان، چکیده، زبان و محتوی بیش از سایر عناصر مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

CAPTCHA Image