دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1829

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب

محمد ابراهیمی پور

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.2014

چکیده
  This paper presents a new approach to query expansion in search engines through non-topical terms (NTTs). Such terms can be used in conjunction with topical terms (TTs) to improve precision in retrieval results. In the first phase of the research, 20 topical queries in two domains (Health and the Social Sciences) were carried out in Google and 200 Web documents (800 pages) from the retrieved list were textually analysed. 1071 non-topical terms were identified. The frequency of the NTTs showed that 14.5% were shared between the two domains, 85.5% were domain-specific, 62.4% were non-topical, 37.6% ...  بیشتر

ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری

فرج‌پهلو فرج‌پهلو؛ زوارقی زوارقی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1831

چکیده
  آنچه در این مقاله می آید نتیجة پژوهشی است که به منظور بررسی وضعیت فعلی و ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران بر اساس الگوی پیشنهادی زوارقی(1384) در مورد ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد صورت گرفت. برای انجام این تحقیق از بررسی مشاهده‌ای استفاده شد. ابزار گرداوری داده‌ها نیز سیاهه‌ی وارسی ...  بیشتر

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی

جوکار جوکار؛ دهقانی دهقانی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1833

چکیده
  با توجه به اهمیت روزافزون مجلات در ارتباطات علمی و پیدایش قالب الکترونیکی مجلات ، این مقاله می کوشد تا به روش پیمایشی و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی ...  بیشتر

نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرحع کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی

محمد ابراهیمی پور

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.2015

چکیده
  In this article Knowledge sharing, which is the core element of knowledge ma-nagement (KM), is discussed in the context of reference and information servi ces in academic libraries. Organizational culture and leadership are considered as influential factors in encouraging knowledge sharing among librarians. The main problem for doing this research was lack of awareness about knowledge management practice in academic libraries and the extent to which librarians share knowledge. An electronic questionnaire was sent to RUSA electronic discussion list and 30 librarians most of whom were from America ...  بیشتر

عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی پژوهشی ( داخلی و خارجی ) از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد ابراهیمی پور؛ میرحسینی میرحسینی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.2016

چکیده
  The aim of this survey research is the investigation of the affective factors in publishing of articles in the scientific journals (local and foreign) in the view of Ferdowsi university faculty members. Research population are all the faculty members of Mashhad Ferdowsi University that have PHD degree (assistant professors, associate professors.professors). From research population by using categorical random sampling method, 132 person were selected. Findings indicate that: The most important affective factors in publishing of articles in the scientific journals in the view of respondents are ...  بیشتر

شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

بیگدلی بیگدلی؛ صباغی نژاد صباغی نژاد

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1835

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسائی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. ...  بیشتر

تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی؛ مکتبی فرد مکتبی فرد؛ عصاره عصاره

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1836

چکیده
  با توجه به اهمیت سایت های وب کتابخانه های ملی،هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی جهان از نظر میزان مورد استفاده قرار گرفتن که از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود، بوده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، سایت های وب کتابخانه های ملی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه ...  بیشتر

گزارشهای استنادی نشریات فارسی

مهراد مهراد؛ مقصودی دریه مقصودی دریه

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1838

چکیده
  در سال 1381 طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی با هدف رتبه بندی مجلات فارسی براساس استانداردهای موجود در ISI جهانی در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی آغاز گردید. در این طرح عناوین مجلات معتبر مربوط به سالهای 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در هرسال پراستنادترین مجلات شناسایی و معرفی گردیده و برای هر عنوان ضریب تاثیر ...  بیشتر

فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی

لطف آبادی لطف آبادی

دوره 07، شماره 1 ، اسفند 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i1.1839

چکیده
  پژوهش علمی اساس نوآوری و پیشرفت در همة علوم است. روان شناسی و علوم تربیتی نیز اگر بر پژوهشهای محکم علمی استوار نگردد رونقی نخواهد یافت. سنگ بنای این پژوهشها نوعی از فلسفة علم است که نقطة اتکاء آنها است. فهم دقیق و درست فلسفة علم، به عنوان مبنای اصلی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی، باید چراغ راهنمای محقق در طرحها و روشهای پژوهشی و در ...  بیشتر