بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون مجلات در ارتباطات علمی و پیدایش قالب الکترونیکی مجلات ، این مقاله می کوشد تا به روش پیمایشی و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی را بررسی نماید. یافته ها نشانگر آن است که درصد بیشتری از دانشجویان دانشگاه های مورد بررسی از مجلات چاپی استفاده می کنند اما بسامد استفاده از مجلات الکترونیکی بیشتر می باشد. اکثریت آنها اهمیت مجلات الکترونیکی و چاپی را "زیاد" ارزیابی نموده اند. گرچه اکثر آنها استفاده از قالب "الکترونیکی" مجلات را ترجیح می دهند اما اکثر این دانشجویان مهارت خود را در استفاده از مجلات الکترونیکی "متوسط" ارزیابی می نمایند و نیاز به آموزش استفاده از مجلات الکترونیکی را احساس می کنند و اکثر آنها دلیل عمده عدم استفاده از مجلات الکترونیکی را عدم آموزش کافی در زمینه استفاده از مجلات الکترونیکی بیان نموده اند و سرعت کم بازیابی مهم ترین مانع آنها در استفاده از مجلات الکترونیکی می باشد.

واژه های کلیدی: مجله الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه تهران ، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه شیراز

CAPTCHA Image