شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسائی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. کل جامعه مورد پژوهش 870 نفر بود که نمونه‌ای 290 نفری از این گروه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دسترسی مستقیم مراجعین به کتب موجود در قفسه‌های کتابخانه با 3/69 درصد، علاقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه با 9/58 درصد و همخوانی شماره‌های بازیابی موجود در کارتهای برگه‌دان یا کامپیوتر با شماره‌های کتب موجود در قفسه با 4/56 درصد از مهمترین عواملی هستند که می‌توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیرگذار باشند. در ادامه با بکار گیری روش تحلیل عوامل این یافته‌ها در شش گروه به شرح ذیل تقسیم‌بندی شدند: گروه یک: عا مل محیط ، گروه دو: کتابداران و کتابخانه، گروه سه: منابع اطلاعاتی ، گروه چهار: دسترسی به سایر امکانات، گروه پنج: علاقه و آگاهی دانشجویان، گروه شش: کمیت و کیفیت خدمات
کلید واژه ها: استفاده از کتابخانه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عوامل تاثیر گذار

CAPTCHA Image