گزارشهای استنادی نشریات فارسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال 1381 طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی با هدف رتبه بندی مجلات فارسی براساس استانداردهای موجود در ISI جهانی در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی آغاز گردید. در این طرح عناوین مجلات معتبر مربوط به سالهای 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در هرسال پراستنادترین مجلات شناسایی و معرفی گردیده و برای هر عنوان ضریب تاثیر ، شاخص آنی ، نیم عمر ، مجلات استناد کننده و مجلات استنادشونده مجله نیز مشخص می شود. در حال حاضر، طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی بر روی تمام مجلات که اعتبار خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده اند ادامه دارد. گزارشهای استنادی نشریات فارسی از طریق وب سایت کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به نشانیwww.srlst.com قابل استفاده است.

CAPTCHA Image