ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آنچه در این مقاله می آید نتیجة پژوهشی است که به منظور بررسی وضعیت فعلی و ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران بر اساس الگوی پیشنهادی زوارقی(1384) در مورد ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد صورت گرفت. برای انجام این تحقیق از بررسی مشاهده‌ای استفاده شد. ابزار گرداوری داده‌ها نیز سیاهه‌ی وارسی ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد بود. جامعه‌ی تحقیق نیز 6 اپک ایرانی بودند که از طریق وب در دسترس هستند. در نهایت پس از انجام پژوهش، یافته‌های زیر حاصل شد: ترتیب رتبه‌ی اپک های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی عبارت است از: پارس‌آذرخش با2 /98نمره رتبه‌ی اول، نوسا با 6/93نمره رتبه‌ی دوم، پیام با 4/89 نمره رتبه‌ی سوم، اراکل با 6/77 نمره رتبه‌ی چهارم، ایران‌داک با 2/68 نمره رتبه‌ی پنجم، و گنجینه با 36 نمره از صد رتبه‌ی ششم. همچنین از نظر رابط کاربری ترتیب رتبه‌ها بدین گونه است: پارس‌آذرخش با 78/72 نمره رتبه‌ی اول، نوسا با 89/64 نمره رتبه‌ی دوم، پیام با 44/60 نمره رتبه‌ی سوم، اراکل با 32/49نمره رتبه‌ی چهارم، ایران‌داک با 89/42نمره رتبه‌ی پنجم، و گنجینه نیز با44/18نمره از صد رتبه‌ی ششم. میانگین نمرات همه‌ی اپک های وب‌بنیاد ایران نیز از نظر ویژگی‌های نمایشی17/77، و از نظر رابط کاربری 63/51 شد. نمرات این اپک ها نیز با لحاظ کردن هر دو ویژگی نمایشی و رابط کاربری، عبارت بود از: پارس‌آذرخش 49/85، نوسا 24/79، پیام 92/74، اراکل 47/63، ایران‌داک 04/56، و گنجینه 22/27. میانگین نمرات همه‌ی اپک ها از دو جنبه‌ی نمایشی و رابط کاربری نیز 40/64 محاسبه شد.

CAPTCHA Image