تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت سایت های وب کتابخانه های ملی،هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی جهان از نظر میزان مورد استفاده قرار گرفتن که از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود، بوده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، سایت های وب کتابخانه های ملی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه با استفاده از روش دسته بندی و مقیاس چند بعدی به مطالعه خوشه های اصلی و ترسیم نقشه دو بعدی این وب سایت ها بر اساس هم پیوندی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 38 سایت وب فعال کتابخانه های ملی جهان بود که از سیاهه مشخصات کتابخانه های ملی جهان که در سایت ایفلا ارائه شده بود استخراج گردید. زمان انجام پژوهش آبان ماه سال 1384 بود که با استفاده از فرمول های جستجوی ویژه و از طریق جستجو در موتور کاوش آلتاویستا اطلاعات مربوط به پیوندهای دریافتی خارجی، خود پیوندها و تعداد صفحه های وب نمایه سازی شده توسط موتور کاوش محاسبه و گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان داد که سایت کتابخانه کنگره آمریکا، بالاترین ضریب تاثیر را در بین سایت های کتابخانه های ملی جهان دارد. همچنین دسته بندی سایت های کتابخانه های ملی جهان، بر اساس ارتباط هم پیوندی آنها نشان داد که 5 دسته (خوشه) اصلی، شامل 3 دسته بین المللی و 2 دسته قاره ای (اروپایی) در بین سایت های وب کتابخانه های ملی جهان وجود دارد. نتایج حاصل از ترسیم نقشه ارتباطات پیوندی وب سایت های کتابخانه های ملی جهان نشانگر وجود 4 دسته، 2 دسته بین المللی و 2 دسته قاره ای (اروپایی) است. نکته ای که در این گونه مطالعات باید مدنظر قرار گیرد این است که مطالعات وب سنجی باید با احتیاط صورت گیرند زیرا هم داده ها (اطلاعات مبتنی بر وب) و هم ابزارهای گردآوری داده ها (موتورهای کاوش) دارای نقایص آشکاری هستند.

کلیدواژه ها: کتابخانه های ملی؛ وب سنجی؛ ضریب تاثیرگذاری؛ میزان رویت وب سایت ها؛ ارتباطات علمی؛ خودپیوندی؛ پیوندهای دریافتی؛ هم پیوندی؛ پیوندها؛ رتبه بندی سایت های وب

CAPTCHA Image