بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه، بررسی وضعیت محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگیهای مطلوب آن براساس نظریه یادگیری شرح و بسط می‌باشد. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگیهای مربوط به محتوای درسی حوزه شناسایی گردیده است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که حاوی گویه‌های مربوط به محتوا در وضع موجود و مطلوب می‌باشد، استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق بارزترین مشخصه‌های مربوط به وضع موجود محتوای درسی سطح یک عبارتند از : تقسیم محتوای رشته‌های علمی حوزوی در قالب مقاطع تحصیلی، عدم انسجام منطقی، عدم تناسب با شرایط اجتماعی و زمان، عدم تناسب حجم محتوا با زمان‌های پیش‌بینی شده اجرائی، فقدان نظریه‌های جدید علوم حوزوی. از طرفی نتیجه‌گیری محقق این است که محتوای درسی سطح یک در واضع مطلوب حاوی ویژگی‌های ذیل باشد:
1ـ محتوای درسی این سطح، شامل کلی‌ترین، جامع‌ترین مفاهیم، مسایل و مضامین بوده و امکان و انگیزه مشارکت طلاب در پیش‌بینی و تعیین بخش‌های بعدی را فراهم نماید.
2ـ از طریق محتوای دروس، امکان آشنایی طلاب با رشته‌های علوم حوزوی و سایر رشته‌های موردنیاز، فراهم گردد.
واژه‌های کلیدی : سطح یک حوزه علمیه ، ویژگیهای مطلوب، نظریه‌ شرح و بسط.

CAPTCHA Image