بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان انجام شده است.در این مطالعه نمونه ای به حجم 400 نفر(226 مونث و 174 مذکر) از بین جوانان گروه سنی 24-20 ساله استان گلستان به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی, بحران هویت, سبک های هویت یابی و سلامت عمومی بودند.نتایج حاصل از پرسشنامه بحران هویت نشان داد که 3/94درصد از افراد در حال حاضر بحران هویت را تجربه نمی‌کنند و 7/5 درصد بحران هویت را تجربه می‌کنند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه سبک هویت یابی 8/33 درصد از افراد از سبک هویتی سردرگم,8/22 درصد از سبک هویتی هنجاری و 5/19 درصد از سبک هویتی اطلاعاتی استفاده می کنند.
نتایج مقایسه ای نشان داد که بین دختران و پسران در سبک های هویتی تفاوت معنی داری وجود ندارند.در حالی که بین گروههای مختلف سنی تفاوت معنی دار وجود دارد.بدین معنی که بین گروه 20 ساله با 24 ساله در سبک هویتی سردرگم تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج همبستگی نشان داد که بین بحران هویت با سبک هویتی سردرگم رابطه معنی دار وجود دارد.یعنی کسانی که بحران هویت را تجربه می کنند بیشتر به سبک هویتی سردرگم گرایش دارند.هم چنین بین سبک هویتی سردرگم و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد.بدین معنی که با بالا رفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی سبک هویتی سردرگم کمتر تجربه می شود.علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین بحران هویت و سلامت روانی در دختران همبستگی معنی‌داری وجود دارد.یعنی دخترانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی پایین تری برخوردارند.در حال که در گروه پسران بر عکس است بدین معنی پسرانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

کلید واژه:
سبک هویت یابی, بحران هویت, سلامت روانی, پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

CAPTCHA Image