نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین هیجان ها و ابعاد اسناد علی ( ابعاد مرکز کنترل و کنترل پذیری و پایداری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمون های عزت نفس روزنبرگ ، هیجان های واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علّی (واینر) را در مورد 367 شرکت کننده دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا کرده است. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و تحلیل رگرسیونی و همبستگی پیرسون استفاده کرده است و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد علّی در دو موقعیت (موفقیت) و (شکست) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد، از عمده ترین عواملی که در افزایش عزت‌نفس مؤثرند، هیجان های مثبت و به تبع ان انتساب‌های کنترل‌پذیر و درونی و پایدار در موقعیت موفقیت است و فرد می‌تواند با درونی‌کردن و کنترل‌پذیر و پایدار دانستن آن ، هیجان های مثبت خود را بالا برده و عزت‌نفسش را افزایش دهد. همچنین انتساب های درونی وکنترل‌پذیر در موقعیت شکست در افزایش هیجان های منفی مؤثرند. احتمال می‌رود، هیجان‌های منفی در پایین بردن عزت ‌نفس مؤثر باشند و به تبع آن سلامت جسمی و روحی فرد به مخاطره افتد.

کلید واژه ها : عزت نفس، هیجان ، مرکز کنترل، کنترل‌پذیری ، پایداری

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between Emotion and Causal attributions DimensionsWith Self-Esteem in Tabriz University students

نویسندگان [English]

  • mir taghi Garousi Farshi
  • faride mohamadOlfat

چکیده [English]

In this investigation for studying the relationship between emotions and causal attribution dimensions( control center, controllability, constancy dimensions) with self-esteem, scholar has performed Rosenberg Self-Esteem Scale (RES), Watson, Clark, Positive Affective Negative Affective Scale (PANAS) and Causal Dimension Scale (CDS) Tests, in the case of 367 student subjects in Tabriz University. Spss statistical program, regression analysis and pearsonian correlation is used to analyse the hypothesis. The variables of the Causal Attribution Dimensions were studied in the success and failure situation. Multiple regression results show that , positive emotions and consequently, controllable, inner and constant attributions in the Success situation are the most important factors in increasing self-esteem, and an individual can raise his positive emotions and increase his self-esteem through internalization the attributions and knowing them controllable and constant. Also controllable and inner attributions in Failure situation are effective in increasing negative emotions; so it is probable that negative emotions are effective in decreasing self-esteem and so an individual’s physical and mental health is exposed to risk.

Keywords: Constancy, Control center, Controllability, Emotion, Self-Esteem.